نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم به مجازات تکمیلی (اقامت اجباری) بیش از 2 سال به غیراز موارد مصرح در قانون، فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای م.ع. طی شکایتی اعلام نموده که فرزندم ی.ع. را پیش آقای س.ض. مسئول کمپ ترک اعتیاد بردم، سه ماه آنجا بود و از داخل کمپ فیلم‌برداری کرده و با مدرک زنده ارائه نموده که نام‌برده به ‌زور به بچه‌ها تجاوز می‌کرد. ی.ع. 24 ساله نیز در تحقیق اولیه از وی در مرجع انتظامی اظهار داشته 1390/12/21 داخل کمپ ترک اعتیاد ض. بردند از اول عید تا خرداد آنجا بودم ض. با بستن دست و پای من بابت یک ‌بار مصرف با بنده لواط کرد فیلم گرفت و فیلم را دارم.س. ض. 30 ساله در تحقیق از وی اظهار داشته که من پشت میدان بار... حدود یک سال قبل کمپ ترک اعتیاد داشتم که ی.ع. با نظر من 2 دوره در نزد من در حال مداوا بوده و به علت نداشتن مجوز از بهزیستی اکنون جمع‌آوری نمودم و در رابطه با اظهارات وی مبنی بر لواط اصلا قبول ندارم چنین چیزی نبوده است حاضرم سوگند یاد نمایم. پرونده که در بازپرسی شعبه ششم دادسرای... تحت رسیدگی بوده با توجه به موضوع لواط نزد رئیس دادگستری ارسال و به شعبه --- دادگاه جزایی ارجاع می‌شود. دادگاه دستور انجام تحقیق و تکمیل پرونده و معرفی شاکی به پزشکی قانونی صادر کرده و شخصی به‌نام ح.ح. به ‌عنوان گواه اظهار داشته در مدتی که در کمپ بوده( 8 روز) چند مرحله دیده است س.ض. با ی.ع. و ف.ح. عمل لواط انجام داده است. سپس دادگاه با توجه به موضوع پرونده که انجام عمل شنیع لواط با بستن دست و پای شاکی در محل غیرمجاز بازپروری ترک اعتیاد می‌باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده است. م. ع. با لایحه‌ای اظهار نموده که به ‌عنوان مطلع در مرجع انتظامی حاضر و هر چه حق بوده اعلام کرده است و به همین دلیل از سوی متهم مورد تهدید قرارگرفته است و نام‌برده(م. ع.) در دادگاه اظهار داشته که از س.ض. شکایت دارم با بچه من قصد لواط داشته که بچه من فرار کرده است بچه من ی.ع. 23 ساله و معتاد است حدود 3 الی 4 ماه در کمپ بوده و این آقا شخصی به نام ف.ح. را مامور کرده بود که به پسرم شیشه بدهند که دادند قصد داشتند با پسرم لواط کنند دقیقا نمی‌دانم چه کسانی بودند خود س.ض. و چند نفر دیگر بودند ولی پسرم متوجه قصد آن‌ها شده و از پنجره فرار کرده است فیلمی از این آقا که با دیگران لواط می‌کرد و صحنه بسیار زشتی است وجود دارد چهره خود این شخص در فیلم موجود است خودش سابقا فردی موادفروش و معتاد تزریقی بوده است ی.ع. نیز در دادگاه توضیح داده که اعتیاد به شیشه داشتم رفتم کمپ ایشان ترک کنم مدت 3 ماه بودم در داخل کمپ ایشان با من لواط می‌کرد دست و پای مرا می‌بست دو بار با من لواط کرد با کسان دیگری هم این کار را می‌کرد.. فیلم می‌گرفتند فیلمی که شما دیدید داخل کمپ گرفته کمپ ایشان مرکز فساد است س.ض. در دادگاه ادعای ی.ع. مبنی بر لواط با وی در کمپ را نپذیرفته است. متهم آقای ع.ن. وکیل دادگستری را به ‌عنوان وکیل خود معرفی کرده است. متهم طی لایحه‌ای از زندان به دادگاه نوشته است که پدر ی.ع. نزد عده‌ای از افراد که در کمپ من بوده‌اند رفته و گفته است به آن‌ها پول می‌دهد تا علیه ض. شهادت بدهید.ضمنا استشهادیه‌ای مبنی بر اینکه ض. عمل زشتی با افراد کمپ انجام نداده ضمیمه پرونده شده است. در ادامه رسیدگی دادگاه شخصی به هویت ع.م. با حضور در دادگاه اعلام کرده از س.ض. شکایت دارم من معتاد بودم ایشان کمپ غیرقانونی ترک اعتیاد بازکرده بود و به‌ زور مرا آنجا برد. من اعتیاد را ترک کرده بودم خانواده مرا اغفال کرد گفت من اعتیاد دارم مرا داخل کمپ بشدت کتک‌کاری کرده و دندان مرا شکست پای مرا بست و شلوار مرا پآیین کشید با سیگار باسن مرا سوزاند فیلم هم گرفت و فیلم را پخش کردند و آبروی مرا در سطح شهر بردند نمی‌دانم چرا فیلم گرفت. به نظر نوعی جنون داشته و قصد داشت با این فیلم مرا اجیر کند من وقتی متوجه دستگیری وی شدم آمدم هیچ جا نمی‌توانم بروم آبروی من رفت ضمنا نامه‌ای آوردند که از من رضایت بگیرند من امضا نکردم ضمنا ایشان داخل کمپ با بعضی لواط می‌کرد از ایشان شکایت دارم فیلم الان در داخل موبایل بعضی است. در جلسه دادرسی 1391/10/28 از شکات ع.م. حاضر بوده و گفته است شکایت همان است که قبلا بیان کرده متهم س.ض. پس از قرائت اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط ایقابی و تهیه فیلم به ‌نحوی ‌که در پرونده منعکس است اظهار داشته لواط را قبول ندارم شدیدا تکذیب می‌کنم فیلم را نمی‌دانم چگونه تهیه نمودند من با این آقا داخل خانه شوخی کردیم به این صورت نبوده است که آقای ع. و پسرش فیلم را به دیگران نشان می‌دهند من قبول ندارم کارهای ع. این است که با این کارها از مردم اخاذی کند. در مورد شکایت م. نیز گفته است قبول ندارم فیلم را پخش نکرده‌ام باهم شوخی کردیم. سوال شده چرا پای این آقا در فیلم بسته بود؟ جواب داده من این کار را نکرده‌ام سوال شده اگر شوخی بود چرا این آقا شکایت کرده است؟ پاسخ داده نمی‌دانم. وکیل مدافع متهم نیز اظهار داشته که شکات دلیلی بر صحت ادعای لواط ارائه ننموده‌اند و تنها گواه ح.ح. چنین بوده که گواهی خود را پس گرفته است سپس از شاکی دادگاه سوال نموده تهیه فیلم از شما در کجا بوده است که وی پاسخ داده داخل کمپ ترک اعتیاد و محله... بوده است.خانه مادربزرگ این آقا بوده است چون مادربزرگ ایشان فوت کرد آنجا را کمپ کرد دست و پای مرا بستند به ‌زور این کار را کردند اصلا شوخی که این آقا بیان می‌کند نبوده است و با سیگار باسن مرا سوزاند فکر می‌کنم فیلم را ف. گرفته بود. ف. داخل کمپ خدمتگزار بود متهم در این لحظه اظهار داشته بابت شوخی این کار را کردم عذرخواهی می‌کنم قصد فقط شوخی بوده است.(لازم به ذکر است که مامورین گوشی همراه شاکی ع.ع.که فیلم تهیه‌شده در آن بوده رویت و گزارش کرده‌اند که یک نفر با دست و پای بسته و احتمالا دهن ‌بسته و یک شورت سفید رنگ بر تن شخص دارد و شخص س.ض. در حال سوزاندن به ‌وسیله آتش سیگار به باسن شخص می‌باشد) دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی در خصوص شکایت 1 - ی.ع. علیه س.ض. دایر به عمل شنیع لواط با شاکی 2 - شکایت ع.م. علیه متهم مزبور دایر بر ارتکاب فعل حرام(به‌ نحوی‌ که در پرونده و تهیه فیلم منعکس است بستن دست و پای شاکی ع.م. و سوزاندن قسمت باسن و ران شاکی به ‌وسیله سیگار در خصوص شکایت ی.ع. با توجه به محتویات پرونده و انکار شدید متهم و دفاعیات وکیل وی و اینکه طرق اثبات لواط در قانون احصا شده و توسط شاکی نیز بینه‌ای بر ارتکاب بزه موصوف ارائه ننموده و از مجموع محتویات و تحقیقات به‌ عمل ‌آمده نیز علم به تحقق بزه مذکور حاصل نمی‌شود بنا به ‌مراتب فوق و به لحاظ فقد ادله اثباتی و با تمسک به اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم س.ض. در خصوص شکایت ی.ع. دایر به عمل شنیع لواط صادر می‌نماید. اما در خصوص شکایت علیه م. به طرفیت متهم مزبور س.ض. دایر به ارتکاب فعل حرام(محتوای فیلم تهیه‌شده) بدین‌صورت که با بستن دست و پای شاکی و لخت کردن وی اقدام به سوزاندن باسن و ران شاکی نموده است با توجه به شکایت و اظهارات متهم در صفحات 57 و 58 و نیز جلسه آخر دادگاه در تاریخ 1391/10/28 دایر به اینکه شاکی بیان داشته(از س.ض. شکایت دارم من معتاد بودم ایشان کمپ غیرقانونی ترک اعتیاد باز کرد و به ‌زور مرا آنجا برد. من اعتیاد را ترک کرده بودم خانواده مرا اغفال کرد مرا داخل کمپ بشدت کتک می‌زد و دندان مرا شکست پای مرا بست و شلوار مرا پآیین کشید و با سیگار باسن مرا سوزاند و فیلم گرفت …) با توجه به اظهارات شاکی پرونده دفاعیات ضد و نقیض متهم و مدافعات بلاوجه وکیل وی و بازبینی فیلم ارائه‌شده مضبوط در پرونده که متهم با بستن دست و پای شاکی و لخت نمودن وی اقدام به سوزاندن بدن شاکی نموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه ایشان به نظر دادگاه محرز و مسلم است. لذا دادگاه در خصوص شکایت ع.م. دایر به ارتکاب فعل حرام آقای س.ض. را مستندا به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 و مسئله چهارم از گفتار دوم از فصل چهارم جلد دوم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره الشریف به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و نیز متهم موصوف را به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به ‌عنوان تتمیم حکم به اقامت اجباری در شهرستان... به مدت سه سال محکوم می‌نماید. پس از صدور دادنامه شاکی ع.م. با تقدیم لایحه‌ای به دادگاه کیفری استان اعلام نموده مراتب شکایتم (رضایتم باید نوشته می‌شد) را علیه س.ض. اعلام و دیگر هیچ‌گونه ادعایی ندارم و تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است. وکیل محکوم‌ٌعلیه با تقدیم لایحه‌ای نسبت به ‌حکم محکومیت موکلش اعتراض نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه وکیل محکوم‌ٌعلیه هنگام شور قرائت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی آقای س.ض. با وکالت ع.ن. در قسمت محکومیت به شلاق تعزیری به اتهام ارتکاب فعل حرام با توجه به دلایل مذکور در رای صادره در آن قسمت ازجمله بازبینی فیلم ارائه‌شده مضبوط در پرونده و اظهارات وی در جلسه دادرسی مبنی بر شوخی کردن با شاکی وارد نیست، لذا با ردّ اعتراض دادنامه صادره را به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در قسمت فوق‌الذکر ابرام می‌نماید. لیکن تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه را در قسمت محکومیت به سه سال اقامت اجباری در اقلیم... با توجه به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مدت مجازات تکمیلی را در غیر موارد مصرحه قانونی زائد بر دو سال تجویز نکرده و نیز مساعدتر بودن ماده ‌قانونی مذکور به حال مرتکب، وارد دانسته و به استناد بند 4 قسمت ب ماده ‌قانونی فوق الاشاره دادنامه صادره را در قسمت اخیرالذکر نقض و رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم‌عرض به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد علی کریم‌پور - اکبری

منبع
برچسب‌ها