نظریه مشورتی شماره 7/1401/1053 مورخ 1401/12/09

تاریخ نظریه: 1401/12/09
شماره نظریه: 7/1401/1053
شماره پرونده: 1401-127-1053 ح

استعلام:

در خصوص ابلاغ الکترونیکی در خصوص رای غیابی، تاریخ درج رای غیابی در سامانه ملاک عمل خواهد بود یا تاریخ اطلاع از مفاد رای غیابی؟ توضیح آن‌که، برخی معتقدند به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه، ابتدای مهلت واخواهی از تاریخ اطلاع از مفاد رای است و برخی نیز اعتقاد دارند با لحاظ مفاد مستندات یاد‌شده ملاک، درج رای غیابی در سامانه است و چنانچه فرد مدعی است با ملاحظات قانونی نتوانسته است رای غیابی را مشاهده یا از آن مطلع شود یا به‌رغم اطلاع نتوانسته است واخواهی را پیگیری کند، باید مستندات و مستدلات خود را در ارتباط با عذر قانونی ارائه کند و در صورت پذیرش، ملاک از زمان اطلاع خواهد بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعی در صورت رویت اوراق قضایی در این سامانه و همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در فرض سوال، در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رای جاری می‌شود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه، امر ابلاغ، قانونی محسوب و مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 306 قانون یاد‌شده است و حکم غیابی پس از سپری شدن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

منبع