رای شماره 37 مورخ 1381/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 78/1

شاکی: رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت1/80/504 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 8 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 37

مقدمه: رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان با عنایت به نامه شماره 23334/د/41 مورخ 1380/10/27 مبنی بر ریاست محترم دادگستری استان آذربایجان غربی آقای حبیب‌اله معرفت در ارتباط با رای شماره 1017 مورخ 1380/08/22 شعبه اول تجدیدنظر به دیوان مراجعه و مدعی هستند که زمین مورد نظر مسکن نیمه ساخته‌ای بوده که نامبرده در آن زندگی می‌کرده و آموزش و پرورش نیز هنوز زمین دیگری در اختیار نامبرده قرار نداده و این مقدار از منزل جزء ‌مستثنیات دین می‌باشد چون رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان در جهت تایید رای سازمان ثبت و هیات نظارت آذربایجان غربی به شماره 1660 مورخ 1378/05/02 بوده دستور فرمایید بررسی جامعی انجام و از نتیجه دیوان را مطلع فرمایید و پاسخ شماره 9887/الف مورخ 1380/12/07 رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به این شرح (با بررسی پرونده اجرایی آقای حبیب‌اله معرفت و ملاحظه عکس منزل نیمه تمام وی و اظهارات و نوشته‌های او و پروانه احداث ساختمان طبق اظهارات نامبرده غیر از آن ساختمان مسکونی دیگری نداشته و در منزل استیجاری ساکن بوده و پس از تکمیل شدن دو باب اتاق و اخذ امتیاز آب که در صورتجلسه مورخ 1377/12/24 مامور اجراء‌ نیز قید شده است نامبرده در محل مذکور چند ماهی سکونت داشته و از برق همسایه استفاده ‌نموده است و نظر به اینکه کارشناسان قضایی استان منزل مذکور که تنها محل برای سکونت زوج بوده و با اخذ وام صرفه‌جویی از حقوق خود در صدد تکمیل آن بوده است جزو مستثنیات دین میباشد و نظر هیات نظارت ثبت استان مبنی بر اشتباه می‌باشد با طرح موضوع در هیات عمومی و نقض رای صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت1/80/504 موافقت نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به نامه شماره 9887/الف مورخ 1380/12/07 رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در خصوص وضعیت منزل مسکونی و حبیب‌اله معرفت و سایر محتویات پرونده و اینکه در زمینه موضوع مستثنیات دین نامبرده در قبال اجراییه صادره رسیدگی و تحقیقات لازم به عمل نیامده و به جهت مذکور وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1017 مورخ 1380/08/22 در پرونده کلاسه ت1/80/504 شعبه اول تجدیدنظر دیوان از طرف ریاست آن شعبه که در صدور رای فوق‌الذکر مشارکت داشته‌اند اعلام گردیده است بنابراین احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های 1 و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع