ماده 5 آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

آزادکاران عضو پایگاه می‌توانند علاوه بر ضمانت‌های موضوع ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 50659 / 123402 ه مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی آن، سفته (ترجیحاً الکترونیکی) را نیز ارائه نمایند.