تعلیف غیر مجاز دام در مراتع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعلیف غیر مجاز دام در مراتع دارای وصف کیفری است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - م. ک. 2 - ع.الف. ک. دایر بر چرای غیر مجاز دام با توجه گزارش مامورین و صورت مجلس اخراج دام و شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات و اظهارات متهم ها در دادگاه بزه انتسابی به متهم ها از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و با عنایت به تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت و 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهم ها را محکوم به پرداخت دوازده میلیو ن و چهار صد و هفتاد و شش هزار و هفت صد و ده ریال در حق صندوق دولت می‌نماید النهایه فعلا اجرای مجازات را به صلاح ندانسته به مدت پنج سال تعلیق می‌نماید لازم به ذکر است هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور رای تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی شامل حدود و قصاص , دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت وی بی اثر می‌شود رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران مستندا به ماده 427 از قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد

رئیس شعبه --- محاکم عمومی بخش لواساناتمحمد پیران نسب

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ک. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 95/4/15 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی بخش لواسانات که متضمن محکومیتش به پرداخت دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و ده ریال جزای نقدی از حیث اتهام تعلیف غیر مجاز دام که قرار تعلیق اجرای مجازات به مدت پنج سال تعلیق گردیده است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصا صورتجلسه بازدید و برآورد خسارات وارده به مرتع در صفحه 1 پرونده صورتجلسه اخراج دام در صفحه 2 پرونده صورتجلسه مورخ 95/4/13 در صفحه 3 پرونده اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح صفحات 11 و 25 پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است. در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ک. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه دادنامه در تاریخ 95/5/5 ابلاغ و تجدیدنظرخواهی در تاریخ 95/5/31 به عمل آمده لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت تشخیص و پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید تا مطابق ماده 440 قانون مذکور به تکلیف قانونی خویش عمل نمایند.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی

منبع
برچسب‌ها