دعوای ابطال پروانه ساختمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی به طرفیت شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای خلاصه جریان پرونده

دراین پرونده خانم ف. ش. با وکالت آقایان ح.م. و س. م. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه.... شیراز به خواسته ابطال پروانه ساختمان شماره...... تقدیم دیوان عدالت اداری کرده اند که به شعبه سی وسوم آن دیوان ارجاع شده است و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره --- - 1393/04/25 به دلایلی که درمتن رای مذکورمنعکس است وبه طورکلی مبهم می‌باشد ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی شیراز اعلام نظروپرونده را به آن مرجع ارسال کرده است که به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شیراز ارجاع وشعبه مزبور به موجب دادنامه شماره --- - 1392/11/12 صلاحیت خود را نپذیرفته وبا حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشورارسال کرده است که به این شعبه ارجاع وتحت نظرقراردارد متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شورقرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ا ز قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت بین شعبه سی وسوم دیوان عدالت اداری وشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز پیرامون خواسته خواهان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته صدور حکم برابطال پروانه ساختمانی به شرحی که درمتن قرارهای صادر شده از سوی مرجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق بارز ماده 10 قانون تشکیلات وآیین داوری دیوان عدالت اداری می‌باشد نظر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان شیراز صائب ونافذ است وبا اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی حل اختلاف می نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

عناوین و برچسب‌ها