کلید انداختن به قفل درب منزل دیگری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کلید انداختن به قفل درب منزل دیگری به قصد سرقت، مصداق بزه شروع به سرقت محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر سرقت طلاجات و دوچرخه موضوع شکایت آقای ع. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران؛ با توجه به محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین صرف نظر از انکار متهم، دلیل کافی بر انتساب بزه توسط متهم در پرونده وجود ندارد. علی هذا دادگاه در این خصوص به لحاظ فقد دلیل کافی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید و دادگاه اتهام نامبرده را در این پرونده با توجه به اقدامات انجام شده توسط متهم که در حال باز کردن درب ورودی شاکی می‌باشد و تصویر وی در عکس منضم پرونده توسط دوربین فیلم برداری شده، خود متهم نیز به عمل ارتکابی دارد شروع به سرقت محرز دانسته و به استناد مواد 122 لغایت 124 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 19 همان قانون متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ح. با وکالت آقای... از دادنامه شماره --- مورخ 08/07/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شروع به سرقت به تحمل حبس محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا حسب مفاد برگ 30 پرونده که مربوط به بازبینی فیلم تهیه شده از ماوقع است تجدیدنظرخواه در حال عبور در راه پله ساختمان در یک لحظه کوتاه قفل در منزل شاکی محترم را با یک کلید امتحان و سپس بدون هیچ اقدام دیگری از آن محل دور شده است، علی هذا نظر به این که رفتار موصوف تا شروع به جرم سرقت فاصله زیادی دارد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ح. صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - صادقی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها