خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مشاعی؛ باید تمام مالکین مشاعی به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرند؛ در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود، زیرا تجزیه آن امکان پذیر نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/14

رای دادگاه

پیرامون موضوع دادخواست آقای ص. خ. با وکالت آقای ح. ج. و خانم ف. دلفان به طرفیت آقایان و خانم ها س.الف. م.م.، س.، س.، س.ف.، سیده فریبا، س.ز.، س.ش.، س.ف.، س.م.، س.ل. و س. همگی با نام خانوادگی م.ز.، آسیه سید محمد آهی، ن. ص.ن. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند وانتقال رسمی ششدانگ ملکی دارای پلاک ثبتی شماره 13/216 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال وتقاضای الزام خواندگان به تحویل مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان با استناد به مبایعه نامه عادی 81/11/6 مدعی خرید قطعه زمینی تحت پلاک ثبتی موصوف از آقایان س.الف. م.م. و مرحوم سید جلیل م.ز. (مورث سایر خواندگان) شده و به شرح خواسته تقاضای الزام ایشان به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را دارد. دادگاه با مطالبه صورت وضعیت ثبتی در مقام تشریح وضعیت مالکیت بر آمده که نتیجه حکایت از مالکیت مشاعی فرد دیگری به جز خواندگان به نام آقای شهرزاد کیایی درکنار خواندگان دارد با این وصف از آنجا که نامبرده در این دعوی مخاطب قرار نگرفته است بنابراین دادگاه شکل و سیاق دادخواهی را منطبق بر قانون تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس دادگاه عمومی رودهنمحمد کوه گرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/15

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ح. ج. و خانم ف. د.الف. به وکالت از تجدید نظر خواه اقای ص. خ.، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانمها 1 ) سید شمس ا... م.م. با وکالت اقای م. ص.ف.، 2 ) س.، 3 ) س.، 4 ) سید فرح، 5 ) سیده فریبا، 6 ) س.ز.، 7 ) سیده شهر بانو، 8 ) س.ف.، 9 ) س.م.، 10 ) س.ل.، 11 ) س. همگی با نام فامیل م.ز.، 12 ) آسیه سید محمد آهی و 13 ) ن. صرفه نیا و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00527 مورخ 1394/05/14 شعبه اول محترم دادگاه عمومی بخش رودهن که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته ی الف) الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملکی دارای پلاک ثبتی به شماره 13/216 اصلی (واقع در قریه قد مشاه سادات محله حوزه ثبتی رودهن) و نیز الزام مشار الیهم به تحویل مبیع موضوع قرار داد عادی بیع 81/11/06 و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی ،اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکلای تجدید نظر خواه با تغافل و عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: مطابق پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ 57 پرونده، علاوه بر خواندگان بدوی (تجدید نظر خواندگان)، فرد دیگری به نام شهر زاد کیانی نیز مالک رسمی 2 سهم مشاع از 13 سهم سه دادنگ سهم مشاعی مربوطه بوده که طرف دعوی قرار نگرفته و وکلای خواهان بدوی، بدون توجه به مراتب و بدون بررسی مقدماتی در آن خصوص و با تغافل از آخرین وضعیت ثبتی موضوع خواسته، دعوی نخستین را مطرح داشته که ازابتداء و در وضعیت مطروحه، فاقد موقعیت قانونی بوده، زیرا خواسته راجع به تمامی ششدانگ پلاک مذکور بوده و تجزیه ی آن از سوی مرجع بدوی، با توجه به مشاعی بودن مالکیت مذکور، امکان پذیر نبوده و از طرفی وکلای یاد شده با تغافل از ساده ترین مقررات قانونی و در هیچ یک از مراحل رسیدگی ماضی و حاضر، مشار الیها را جلب به دادرسی ننموده و اقدامی در جهت اصلاح مراتب معمول نداشته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی

منبع
برچسب‌ها