نظریه مشورتی شماره 7/98/735 مورخ 1398/09/16

تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/735
شماره پرونده: 98-168-735ک

استعلام:

طبق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از اشخاصی که حق درخواست تجدید نظر یا فرجام را دارد دادستان می‌باشد حال چنانچه دادستان وفق مواد 433 و 434 قانون مارالذکر به محض ابلاغ دادنامه و در فرجه مقرر نسبت به دادنامه اعتراض و اعلام نمایند متعاقبا لایحه اعتراضی تقدیم خواهد شد.
ایا صرف اعتراض صورت گرفته به رای صادره مناط اعتبار می‌باشد در صورت تایید تکلیف دادگاه کیفری چیست؟
چنانچه صرفا لایحع اعتراضی خارج از فرجه مقرر ارائه گردیده باشد آیا موجبی جهت رد درخواست تجدید نظر از سوی دادگاه کیفری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام، که دادستان در امور کیفری نسبت به دادنامه اعتراض و ضمن آن اعلام کند که متعاقبا لایحه تکمیلی را تقدیم خواهد کرد، مستفاد از مواد 431، 433، 434، 439 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تاریخ ثبت اعتراض، تاریخ تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محسوب می‌شود و مدیر دفتر دادگاه نخستین، تکلیفی به ارسال اخطار رفع نقص به دادستان برای ارائه لایحه تکمیلی تجدیدنظرخواهی ندارد. شایسته ذکر است چنانچه دادستان در مهلت قانونی اعتراض کند ولی لایحه تکمیلی تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت قانونی ارائه کند، مانع از ترتیب اثر دادن به آن نمی‌باشد.

منبع