تعیین وکیل تسخیری در جرایم افراد کمتر از 18 سال که به صورت کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می‌شود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان

موضوع

تعیین وکیل تسخیری در جرایم افراد کمتر از 18 سال که به صورت کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می‌شود

پرسش

تعیین وکیل تسخیری در جرایم افراد کمتر از 18 سال که به صورت کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می‌شود وظیفه دادسرا است یا دادگاه صالح رسیدگی کننده به کیفرخواست شفاهی؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 86 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ضرورت حضور وکیل متهم نوجوان در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی تعیین وکیل تسخیری برای متهم نوجوان در موارد و شرایط مذکور در ماده 415 قانون فوق الذکر از وظایف دادسرا است، بدیهی است که این امر نافی اختیار و وظیفه دادگاه در تعیین وکیل تسخیری برای متهم نوجوان (در صورت عدم اقدام دادسرا به تعیین وکیل تسخیری) نمی‌باشد.

نظر اتفاقی

فلسفه کیفرخواست شفاهی مقرر در ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری تسریع رسیدگی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه در جهت کاهش اطاله دادرسی می‌باشد، چون تحقیقات مقدماتی افراد کمتر از 18 سال در معیت وکیل می بایست انجام شود و دادسرا در کیفرخواست های شفاهی می بایست متهم را تفهیم اتهام کرده و بدون اخذ آخرین دفاعیات او و حتی بدون صدور قرار تامین متناسب نسبت به ارسال پرونده به همراه متهم به دادگاه اقدام می کند پس از تحقیقات مقدماتی صرفا متهم تفهیم اتهام می‌شود که این مورد حق متهم نیست که از آن صرف نظر کند و یا حسب مواد 262 و 371 قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل ایشان اخذ گردد، بلکه وظیفه متهم است که خود شخصا نسبت به تفهیم اتهام دفاعیات خود را بیان کند پس تحقیقات مقدماتی کامل نشده و حسب ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند تحقیقات مقدماتی در معیت وکیل انجام شود با توجه به اینکه ادامه تحقیقات در دادگاه انجام می‌شود پس اقدام به تعیین وکیل تسخیری در فرض سوال وظیفه دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم است.

منبع
برچسب‌ها