تکلیف دادگاه کیفری و دادسرا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

تکلیف دادگاه کیفری و دادسرا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه

پرسش

در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرم به علت فوت متهم، در مورد دیه، دادسرا و دادگاه‌های کیفری با چه تکلیفی مواجه بوده و چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود.

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح تبصره یک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آستارا استان گیلان موجه ومورد تأیید است.

نظر اکثریت

پس از صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود و برای مطالبه دیه، نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نبوده و دادگاه به استناد مواد 462، 463 و 476 قانون مجازات اسلامی و مواد 13 و 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد حکم به پرداخت دیه توسط ورثه متهم یا عاقله صادر خواهد نمود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مطالبه دیه، نوعی دعوای خصوصی بوده و حسب مقررات مواد 15 و 20 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه متقاضی دیه باید اقدام به تسلیم دادخواست حقوقی نماید و در صورت عدم تسلیم دادخواست حقوقی، دادگاه کیفری با تکلیفی جهت صدور حکم مواجه نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها