نظریه مشورتی شماره 7/98/80 مورخ 1398/04/25

تاریخ نظریه: 1398/04/25
شماره نظریه: 7/98/80
شماره پرونده: 98-168-80 ک

استعلام:

دادگاه کیفری دو در مواجهه با تعدد جرم طبق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تقلیل داده است محکوم علیه اعتراض می‌نماید آیا دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری به اعطای تخفیف به محکوم علیه اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تخفیف مجازات موضوع ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منوط به رعایت «حدود قانون» و از آن جمله، رعایت شرایط و محدودیت های مندرج در تبصره 3 ماده 134 و مواد 37 و 93 و 139 قانون مجازات اسلامی 1392 است. بر این اساس، اگر دادگاه نخستین حداکثر تخفیف مجازات را اعمال نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر امکان اعمال تخفیف ندارد.

منبع