استناد به عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سوء رفتار زوج نسبت به زوجه مادامیکه زندگی مشترک را به صورت بالفعل و زیر یک سقف شروع نکرده اند، قابل احراز نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/02/16 خانم م. ک. با وکالت آقای ا. پ.ک. به طرفیت آقای ر. ش. دادخواستی به خواسته صدور حکم به منظور اجرای صیغه طلاق به لحاظ تحقق شروط مندرج در سند نکاحیه و مستند به پرونده کلاسه --- شعبه اول گ. در دادگستری گ. مطرح نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی ارجاع گردیده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه مورخ 1393/03/28 وکیل خواهان در این جلسه گفته است خوانده محترم از اول عقد تاکنون رفت و آمدی با موکل نداشته و عملا وظایف خود را به عنوان همسر ایفاء نمی‌نماید برابر سند نکاحیه عقد زوجیت اصحاب دعوی از تاریخ 1391/04/14 منعقد شده است ولی زوج هیچ یک از وظائف همسری و حقوق موکل را رعایت نمی کند در شعبه اول حقوقی گ. پرونده کلاسه --- را مطرح نمودم که با تنظیم گزارش اصلاحی و تعهد خوانده مبنی بر اصلاح رفتار منجر به استرداد دادخواست شد که به محتویات پرونده مذکور استناد می‌شود برای اثبات تخلف زوج از وظایف و عسر و حرج موکل به گواهی گواهان استناد می‌گردد که با نظر دادگاه محترم شهود خود را اقامه می نمائیم خوانده گفته است من راضی به طلاق نیستم همسرم را دوست دارم و از وی می خواهم که به زندگی برگردد در برج 6 امسال مراسم عروسی برگزار خواهیم کرد من راضی به طلاق نیستم ایشان بی جهت بهانه می‌گیرد دادگاه چون وکیل خواهان به گواهی گواهان استناد نموده است قرار استماع گواهی گواهان را صادر نموده است و دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرده است و طرفین را دعوت نموده به وکیل خواهان تذکر داده است شهود خود را همراه بیاورد در تاریخ 1393/05/01 که وقت رسیدگی تعیین شده وکیل خواهان و خوانده حضور داشته اند وکیل خواهان گفته است چون احتمال سازش فیمابین وجود دارد وقت تجدید شود تا اختلافات با دخالت افراد ریش سفید برطرف گردد وقت رسیدگی برای تاریخ 1393/06/16 تجدید شده در وقت مذکور طرفین و وکیل خواهان حضور داشته اند وکیل خواهان گفته است با توجه به اینکه جلسه برای استماع گواهی گواهان است و استماع گواهان مورد درخواست است و با توجه به اینکه خوانده رفتار بدی با موکله دارد اصلا آداب معاشرت را بلد نیست موکله دیگر از این آقا دل زده شده است و موکله چون در جلسه است خودش هم صحبت کند خواهان گفته است من تصمیم قطعی برای طلاق گرفته ام این آقا اصلا طی دو سال دوران نامزدی به من توجهی نمی کند یک محبت از وی ندیده ام خانواده اش به من توهین زیادی کرده اند خودش اصلا خوب نیست من دیگر علاقه و تمایل به ادامه زندگی ندارم از این آقا کراهت دارم بدم می آید مهریه ام 314 سکه است حاضرم مهریه ام را ببخشم تا طلاق من صادر شود چون من دیگر خسته شده ام علاقه ای به زندگی با این آقا ندارم چقدر تحمل کنم مطمئن هستم اگر بروم با این آقا زندگی کنم فردی است که دوباره کار به دادگاه و پاسگاه کشیده می‌شود خوانده گفته است من راضی به طلاق فعلا نیستم درخصوص درخواست طلاق به من مهلت دهد تا من حسابکارم را بکنم یک عمر زندگی است من مهلت می خواهم تا جواب دهم وکیل خواهان گواهی های خود را معرفی کرده که دادگاه در اوراق 12 و 13 و 14 از مادر خواهان و زن عمومی خواهان و پسر خاله خواهان تحقیق نموده که مفاد اظهارات آنان حاکی است « خواهان مربی پیش دبستانی است و خوانده با او رفت و آمدی ندارد و حتی زمانی به خانه می آید که دختر نباشد و حتی تماس تلفنی هم با دختر ندارد درخصوص پرداخت نفقه دو نفر شهود اظهار بی اطلاعی کرده اند » دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند دادگاه وقت جهت توجیه داوران با حضور زوجین تعیین نموده است درجلسه 1393/08/18 داوران و اصحاب دعوی حاضر شده اند پس از توجیه وظائف داوران متعهد شده اند ظرف 20 روز نظریه کتبی خود را اعلام نمایند نظریه داوران اعلام شده است دادگاه طی شرحی از شعبه --- جزایی پرونده کیفری را جهت ملاحظه خواسته است وکیل زوجه در لایحه ای اعلام نموده است موکله باکره غیر مدخوله است شعبه --- جزایی نیز از فقدان پرونده ای با شماره بایگانی --- که مورد مطالبه دادگاه حقوقی بوده است خبر داده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- ضمن مقدمه ای که از سیر دادرسی و خواسته خواهان و وکیلش در ابتداء رای آورده است با استناد به گواهی گواهان و کراهت شدید زوجه از زوج که حاضر شده است 157 سکه تمام بهار آزادی را در قبال طلاق بخش و بذل نماید و اصرار بر طلاق نیز دارد و گواهان تعرفه شده نیز اظهارات آنان موید سوء رفتار زوج در دوران نامزدی است و از کم توجهی و عدم یا پایبندی او به مسائل زناشوئی می‌باشد که موجب عسر و حرج شدید زوجه شده است دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن و مواد 27 و 29 و 26 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت زوج به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت اجرای صیغه طلاق خلعی صادر و چون زوجین در دوران نامزدی بسر می برند فاقد فرزند مشترک می‌باشند هم چنین با استناد به ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجام خواهی بوده از این رای زوج تجدیدنظرخواهی نموده وی در لایحه تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه هنوز زندگی مشترک بین زوج آغاز نشده و زیر یک سقف زندگی ننموده ایم و حتی در طول مدت عقد نیز با وصف علاقه به ادامه زندگی متاسفانه زوجه بنای ناسازگاری را نموده و اقدامی در جهت زندگی نمی‌نماید درحالی که من هیچ رفتار سوء و بدی نسبت به وی نداشته ام چون رای صادره بر خلاف موازین قانونی صادر شده است نقض آن را خواستار شده است پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیات شعبه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده بدین شرح انشاء رای نموده‌اند « تجدیدنظرخواهی آقای ر. ش. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه اول دادگاه عمومی گ. با ملاحظه اوراق پرونده نظر به اینکه تقاضای صدور حکم طلاق نیاز به دلیل اثباتی داشته و زوجه دلیلی که عسر و حرج او را ثابت کند ارائه نداده است به سخن دیگر گرچه واژه عسر و حرج پدیده ای اعتباری و با اعتبار افراد و موقعیت و وضعیت زندگی متفاوت خواهد بود لیکن قرار گرفتن پدیده ای در دایره مزبور نیاز به دلیل متقن داشته به گفته ای کوتاه موضوع بگونه ای باشد که امکان زندگی وجود نداشته باشد این درحالیست که طرفین تا کنون زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و عناوینی که از سوی وکیل زوجه مطرح گردیده هیچگاه موجبات عسر و حرج را فراهم نمی آورد و از سوی دیگر زوجه یکی از اسباب عسر و حرج را تنفر اعلام نموده این در حالیست موضوع تنفر نیاز به عوامل موجهه داشته صرف اظهار دلیلی بر تحقق عسر و حرج نبوده از اینرو دادگاه دادنامه را سزاوار نقص دانسته ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی بطلان دعوی اولیه را صادر و اعلام می‌نماید از این رای اکنون وکیل زوجه فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته با توجه به محتویات پرونده مورد درخواست است. درخصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواسته مطروحه از سوی زوجه تحت عنوان عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک فیمابین او و خوانده مطرح شده است درحالی که زوجین گرچه بالقوه با عقد زوجیت زندگی مشترک را آغاز نموده‌اند اما بالفعل تاکنون زیر یک سقف زندگی نکرده اند تا بحث امکان سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در زندگی مشترک متصور باشد با وصف اینکه زوجه برای مطالبه نفقه معوقه خود حسب لوایحی که وکیل وی در پرونده تقدیم نموده است اقدام کرده است و حکم نیز صادر شده است ادعای کراهت از زوج از سوی زوجه که از جهتی اصرار بر ایفاء وظائف زوج که همان انفاق است داشته است قابل پذیرش نیست بنا به مراتب با توجه به اینکه بین زوجین هیچگونه برخورد فیزیکی بالفظی که مبین سوء رفتار زوج باشد صورت نگرفته است و مستفاد از اظهارات مادر زوجه و شخص زوجه در پرونده اینکه زوج به زوجه تلفن نمی زند و یا زمانی به خانه والدین زوجه می رود که او در خانه نیست این امر بر فرض صحت نمی تواند دلیل استحقاق زوجه بر طلاق محسوب شود بنا به مراتب بر رای فرجام خواسته خللی که موجب نقض رای شود وارد نیست از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز رای فرجام خواسته واجد ایرادی که در خور نقض رای باشد به نظر نمی رسد مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض وکیل زوجه رای فرجام خواسته تایید و ابرام می‌گردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدائی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها