خوانده دعوی تجویز انتقال منافع به غیر در املاک مشاعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی تجویز انتقال منافع به غیر در املاک مشاعی، دعوی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاعی اقامه شود؛ در غیر این صورت قرار رد دعدی صادرخواهد شد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/14

vhd دادگاه

خواسته و دعوی آقای ق. خسرو حیدری فرزند الف. به طرفیت آقای ش.م. ی ف. با وکالت قانونی آقای ح. س. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر تجویز انتقال منافع یکباب مغازه از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی می‌باشد. دادگاه نظر به اینکه مرجع ثبتی مالکین ملک مورد نظر را آقایان ش.م. ف. شالتونی و جبار ابوال ق. ی معرفی کرده و در سند رسمی اجاره استنادی خواهان نیز هر دو نفر از نامبردگان فوق به عنوان موجر قید شده است و خواهان بایستی دعوی تجویز انتقال منافع را به طرفیت هر دو نفر از موجرین و مالکین مشاعی ملک مطرح نماید و در پرونده حاضر فقط اسم آقای ش.م. ف. را به عنوان خوانده ذکر کرده است و با وصف یاد شده دعوی قابلیت استماع ندارد و با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محرم رمضانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ق. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/02/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه دائر به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران مورد پذیرش قرار نگرفته به شرح رای بدوی قرار رد دعوی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور

منبع
برچسب‌ها