تکلیف قرار های تأمین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

تکلیف قرار های تأمین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

پرسش

در مورد جرائمی که اجرای آنها به درخواست محکوم له باید باشد، اگر محکوم له چنین درخواستی ندهد آیا قرار تأمین کیفری صادره اعم از وثیقه یا کفالت باید فک و محکوم علیه آزاد شود یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

به حکم مقرر در ماده 541 ق. آ. د.ک هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد در صورت تاخیر بدون عذر موجه از سوی قاضی اجرای احکام، به وی ابلاغ می‌شود ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند در صورت عدم اعلام در مهلت بدون عذر موجه قرار تأمین صادره لغو می‌شود لذا نظریه اکثریت در حد مطلوب اشعاری مورد تایید است قابل ذکر است به حکم ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مجازات تبعید، حبس و اقامت اجباری برای لغو تامین و نظارت قضایی شروع به اجرا کافی است.

نظر اکثریت

اصل بر این است که قرارهای تأمین کیفری به استناد مواد 231 و 232 و251 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تا اجرای کامل دادنامه به قوت خود باقی هستند از طرفی مطابق ماده 541 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد سوال چنانچه محکوم له ظرف 3 ماه پس از ابلاغ در مورد نحوه اجرای حکم حضور پیدا نکند قرار تأمین کیفری لغو و محکوم علیه چنانچه به علت دیگری در بازداشت نباشد آزاد می‌گردد و پرونده موقتاً بایگانی می‌گردد.

نظر اقلیت

به محض شروع اجرای حکم و زندانی شدن محکوم علیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌گردد و در صورت عدم درخواست محکوم له مبنی بر اعمال قانون نحوه اجرای محکومتیهای مالی، محکوم علیه باید آزاد شود.

منبع
برچسب‌ها