مطالبه خسارت توقیف خودرو در پارکینگ به جهت عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

مطالبه خسارت توقیف خودرو در پارکینگ به جهت عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول

پرسش

تصادفی اتفاق می‌افتد و شخصی که راننده تاکسی می‌باشد ادعا می‌کند که به علت مقصر بودن طرف مقابل، خودوری وی در پارکینگ توقیف بوده است و حال خسارت این ایام را مطالبه می‌نماید. آیا این خسارت اساساً قابل مطالبه می‌باشد؟ و آیا از مصادیق عدم النفع است؟

نظر هیئت عالی

اولاً: عدم‌النفع (عدم نفع) یا خسارت به سبب از دست رفتن فرصت‌ها که زمینه تحقق سود و حصول منافع فراهم بوده، متفاوت است، زیرا عدم‌النفع به منافع محتمل‌الحصول گفته می‌شود که در تحقق سود و حصول منافع تردید وجود دارد، در حالی که خسارت‌های ممکن‌الحصول آنچنان ضرری است که شرایط و امکان حصول منافع فراهم بوده، اما به سبب وجود عامل زیان فرصت‌های متعارف تحقق سود از بین رفته است، لذا به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اینگونه خسارت‌ها قابل مطالبه است.
ثانیاً: در نظر عرف به زیان‌های ناشی از افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از خواب خودرو در تعمیرگاه یا پارکینگ و عدم امکان استفاده متعارف از آن، عدم‌النفع یا منافع محتمل‌الحصول گفته نمی‌شود، بلکه منافع ممکن‌الحصولی است که اساساً در شرف تحقق بوده، لیکن سبب یا عامل خسارت مانع تحقق آن منافع شده است، لذا قابل مطالبه و جبران می‌باشد.

نظر اکثریت

قابل مطالبه می‌باشد، زیرا از مصادیق عدم النفع محسوب نیست و به استناد قانون مسئولیت مدنی از جمله مواد 1 و 2 قانون مذکور، قابل مطالبه خواهد بود. و عده‌ای نیز معتقدند که در مواردی که حسب جریان عادی امور در صورتی که عمل تقصیر آمیز روی نمی‌داد منفعت حاصل می‌شد مشمول عدم النفع مسلم یا منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه خواهد بود و مثال مذکور از مصادیق عدم النفع یا همان منافع ممکن الحصول می‌باشد.

نظر اقلیت

قابل مطالبه نمی‌باشد، زیرا این ضرر وارده مستقیم نبوده در صورتی که از ارکان ضرر قابل مطالبه، مستقیم بودن آن می‌باشد و اینکه امکان داشت حادثه دیگری اتفاق می‌افتاد و موجب توقیف یا عدم امکان بهره برداری از خودرو می‌گردید.

منبع
برچسب‌ها