بررسی امکان توقیف اموال سازمان های وابسته به شهرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/08
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

بررسی امکان توقیف اموال سازمان های وابسته به شهرداری

پرسش

سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر شهرداری بوشهر پس از محکومیت و متعاقباً صدور اجراییه با استناد به اینکه جزو سازمان های وابسته به شهرداری می‌باشد تقاضای پذیرش و اعمال ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری ها را نسبت به خود نموده با دو استدلال عمده: 1- اینکه به موجب اساسنامه جدید که ظاهراً پس از صدور رای تصویب شده دیگر دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری نمی‌باشد. 2- پس از اصلاح ماده واحده مذکور قید سازمان های وابسته نیز به تبصره آن ماده اضافه گردیده، پس قرینه تسری ماده واحده بر این گونه سازمان ها نیز می‌باشد. حال آیا ماده واحده شامل سازمان مذکور می‌گردد یا خیر؟

نظر هیات عالی

ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها قابل تسری به شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری نیست؛ مگر اینکه به موجب مقررات، تامین بودجه آن سازمان با شهرداری باشد.

نظر اکثریت

ماده واحده مذکور قابل تسری به سازمان موصوف نیست، مگر اینکه تامین بودجه وی از شهرداری محرز شود.

نظر اقلیت

همانطور که نظریه مشورتی شماره 7/5567 مورخ 1377/10/23 اداره حقوقی بیان داشته با توجه به استثنایی بودن ماده واحده و ضرورت عدم تسری و توسعه در مقام تردید و عدم وجود نص صریح در خصوص سازمان مذکور به نظر می‌رسد باید قائل به عدم تسری به سازمان مذکور باشیم. باید بین شرکت های وابسته به شهرداری قائل به تفکیک شد. شرکت ها و موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل و شرکت ها و موسسات غیر مستقل شرکت های مستقل از مزایای قانونی از جمله قانون منع برخوردار نیستند؛ اما شرکت های غیر مستقل از مزایا برخوردارند. سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری وفق اساسنامه آن دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و کاملاً وابسته و متعلق به شهرداری می‌باشد، لذا سازمان مزبور مشمول ماده واحده می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها