رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9803103 شماره دادنامه: 9909970906010107 تاریخ: 20/3/99

شاکی: آقای پیمان جعفری

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند 7 ماده 7 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی مصوب 27/7/95

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال بند 7 ماده 7 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی مصوب 27/7/95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 7 ماده 7- ارتقای مرتبه مربی به استادیاری صرفا از طریق اخذ مدرک دکترای تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه و رعایت سایر مقررات مربوط امکان پذیر است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و جز به تصریح قانون عطف به ماسبق نمی شود. تصویب چنین مقرره ای بعد گذشت سالهای بسیار از استخدام شخص و سلب امکان ارتقا از وی، مغایر حقوق مکتسبه ای است برای وی ایجاد شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 289932/75/07 مورخ 27/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- اصلاح مصوبات در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

2- مطابق بند ب ماده 2 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند الف ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسانده شده و شیوه نامه آن تصویب شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولا، صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل آموزشی و فرهنگی مطابق قوانین و مقررات مربوط بر عهده وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. بازنگری در آیین‌نامه ارتقا نیز به صورت خاص مستند به بند الف ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 مبنی بر جواز دولت برای بازنگری آیین‌نامه ارتقا و اختیارات وزارت علوم مندرج در ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم بازنگری و در تاریخ 18/12/1394 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. شیوه نامه اجرایی مورد اعتراض نیز پیرو آیین‌نامه مزبور، در تاریخ 27/7/1395 تصویب و در تاریخ 1/10/1395 لازم الاجرا شده است. ثانیا، حق مکتسب در مانحن فیه زمانی موضوعیت می یابد که با تصویب قانون یا مقرراتی در خصوص ارتقا، متقاضی ارتقا، شرایط مقرر را در مدت زمان مندرج در قانون یا مقرره مربوط، واجد بوده و اقدام لازم را به عمل آورده باشد و پس از این اقدام، قانون یا مقررات مزبور تغییر یابند. در غیر فرض فوق، حق مکتسبی برای متقاضی ارتقا موضوعیت ندارد و اداره صلاحیت انجام تغییرات لازم در مقررات مربوط را خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مقرره مورد اعتراض به کسانی که قبل از تاریخ اجرایی شدن آن، واجد شرایط ارتقاء شده اند تسری نیافته است واجد ایراد قانونی نبوده، صدور رای به رد شکایت مورد پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی

با توجه به اتفاق آرای اعضای حاضر بر رد شکایت، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

حسب مفاد ماده 8 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای رتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی، مصوب 27/7/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاریخ اجرای آن 1/10/1395 بوده است. بند مورد اعتراض به کسانی که قبل از تاریخ اجرایی شدن آن، واجد شرایط ارتقاء شده اند تسری نیافته است و مستندی دال بر عطف به ما سبق شدن بند مذکور در دست نیست. بر این اساس رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها