رای شماره 1337 مورخ 1399/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع / 9901079 شماره دادنامه:9909970906011337 تاریخ: 30/10/99

شاکی: آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های 6944/400 مورخ 29/3/98 و 10348/400 مورخ 5/5/98

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه های 6944/400 مورخ 29/3/98 و 10348/400 مورخ 5/5/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 6944/400 مورخ 29/3/98

جناب آقای دکتر ابراهیم حسنی - معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی (ارومیه)

موضوع: صورتجلسات کمیسیون قانونی ماده 20

سلام علیکم ؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره 47506 مورخ 29/3/1398 آن دانشگاه به استحضار می رساند نتایج مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها به متقاضیان اعلام می‌گردد. بدیهی است تصویر صورتجلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مراجع تحویل می‌گردد.

دکتر علیرضا عسکری - مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

نامه شماره 10348/400 مورخ 5/5/98

جناب آقای دکتر ابراهیم حسنی - معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی (ارومیه)

موضوع: تمدید پروانه موسسات پزشکی

سلام علیکم ؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره 71919/21/98/د مورخ 05/05/1398 به استحضار می رساند پروانه بهره برداری موسسات پزشکی با رعایت ضوابط و مقررات جاری و بر اساس مسائلی از قبیل موارد نظارتی، مدت اعتبار مجوز کار با اشعه، مدت اعتبار گواهی بازآموزی مسئولین فنی و غیره می‌تواند با نظر کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20 در بازه های زمانی کمتر از پنج سال (از چند ماه تا 5 سال) تمدید گردد.

دکتر علیرضا عسکری - مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:

1- نامه شماره 6944/400/د مورخ 29/3/98 بر خلاف مواد 7 و 8 و 9 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مواد 22 و 31 حقوق شهروندی است.

2- نامه دوم به شماره 10348/400 مورخ 5/5/98 بر خلاف ماده 5 قانون نظام صنفی است.

3- نامه های موضوع شکایت تبعیض آمیز بوده و بر خلاف اصل 170 قانون اساسی و مواد 70 و 77 قانون شهرداری است.

4- هر دو نامه برای کمک به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در جهت رد شکایت اینجانب از دانشگاه در مراجع کیفری و دیوان عدالت صادر شده و با وجود اینکه قانون تکلیف جریان را مشخص کرده نیازی به توضیح مجدد مرجع واضع نداشته است.

5- مرجع واضع به نوعی اقدام به وضع قانون و مقرره کرده است. (خارج از اختیار عمل کرده)

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و نظیم مقررات به موجب لایحه شماره 1316/107 مورخ 13/07/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- بر خلاف ادعای شاکی تمامی آیین‌نامه ها و بخشنامه های مرتبط با موسسات پزشکی جهت دسترسی کلیه متقاضیان در سایت صدور پروانه های وزارت بهداشت بارگذاری گردید و قابل دسترسی می‌باشد.

2- به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ایجاد هر نوع موسسه و... به هر نام و هر عنوان باید با اجازه وزارت بهداری (بهداشت) و اخذ پروانه مخصوص باشد و برابر ماده 2 قانون یاد شده امور فنی موسسه باید زیر نظر کسانی که به نام مسئول فنی شناخته شده و واجد صلاحیت باشند قرار گیرد.

و به موجب ماده 20 قانون فوق رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند پروانه در موسسات پزشکی دریافت کنند یا مسئولیت فنی داشته باشند به کمیسیون های تشخیص... وزارت بهداشت واگذار شده و رای اکثریت قطعی است.

3- مدت اعتبار مجوزهای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی با تشخیص کمیسیون در بازه های زمانی کمتر از 5 سال (چند ماه تا 5 سال) تمدید می‌گردد که این موضوع صراحتاً در آیین‌نامه تاسیس درمانگاه ها اشاره شده است.

4- برابر بند 1 و 12 و 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای فعالیت های پزشکی و تربیت نیروی انسانی، صدور پروانه اشتغال حرف پزشکی و تمدید یا لغو موقت یا دائم پروانه های صادره از وظایف وزارت بهداشت است.

5- به موجب ماده 8 و 20 قانون تشکیل وزارت بهداشت و بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8: اجازه تاسیس مراکز پزشکی و درمانی با وزارت بهداشت است و صلاحیت متقاضیان دریافت پروانه های مربوطه به کمیسیون ماده 20 همان قانون واگذار شده و مسئولیت تهیه ضوابط مربوط به مسئول فنی و امور قائم مقامی آن برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده و صلاحیت مسئول فنی باید به تایید کمیسیون مربوطه برسد. (لذا مقررات مربوط به وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت از شمول مقررات قانون نظام صنفی خارج است.)

6- بند 7-1 سیاست های کلی نظام سلامت مصوب 18/1/93 و بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه نیز وزارت بهداشت را متولی سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت بر نظام سلامت جامعه دانسته است.

نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت آقای جواد مصطفایی علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه های شماره 6944/400 مورخ 29/3/98 و 10348/400 مورخ 5/5/98 مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت با عنایت به اینکه به موجب بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه و بند 7-1 سیاست های کلی سلامت مصوب 18/1/93 و ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و خدمات درمانی و بررسی صلاحیت افراد متقاضی تاسیس مراکز درمانی به هر نحو و از هر نوع و نظارت بر عملکرد آن ها و صدور پروانه برای افراد متقاضی واجد صلاحیت و تمدید اعتبار یا لغو موقت و یا دائم پروانه های صادره بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده و به موجب بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت بررسی و اظهار نظر در خصوص متقاضیان تاسیس مراکز پزشکی و مسئول فنی آن ها به عهده کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی گذاشته شده است و اعتبار پروانه های صادره به تشخیص کمیسیون مزبور تا 5 سال تعیین گردیده و از آنجایی که نامه های موضوع درخواست ابطال صرفاً به بیان مقررات قانونی یاد شده پرداخته و قاعده جدید آمره و عام شمولی وضع نکرده و با هیچ یک از مقررات قانونی مورد ادعای شاکی مخالفت و مبانیتی ندارد. لذا عقیده به رد شکایت دارم. /ت تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی

نظریه اتفاقی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 6944/400 مورخ 29/3/98، نظر به اینکه در این بخشنامه صرفاً اعلام نتایج مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 به متقاضیان تجویز شده است و تصویر صورتجلسات به متقاضیان ارائه نمی شود و از آنجا که دسترسی ذینفعان به اصل یا تصویر مصدق صورتجلسات برای اطلاع آنها از دلایل مخالفت کمیسیون با تقاضای آنها و عنداللزوم طرح شکایت در مراجع قانونی ضرورت دارد و از جمله جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به موجب ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و با توجه به اطلاق مواد 7 و 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و در نتیجه قابل ابطال می‌باشد. /ت

ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال نامه شماره 10348/400 مورخ 5/5/98 مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی آن فی الجمله مقرر نموده که پروانه ها و مجوزهای موسسات پزشکی به صورت مدت دار و غیر دائمی صادر شود از حیث اینکه مغایر با ماده 5 قانون نظام صنفی و مواد 70 و 77 قانون شهرداریها و خارج از حدود اختیار مرجع صدور است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه بر طبق مواد 1 و 3 قانون راجع به مقررات پزشکی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی و نیز بندهای 1 و 12 و 14 ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور پروانه های مذکور و نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی برای این امر به عهده وزارتخانه مذکور است و طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 75 نظارت بر فعالیت استاندارد و علمی موسسات پزشکی ملازمه با مدت دار بودن اینگونه پروانه ها دارد و اینکه ماده 5 قانون نظام صنفی ناظر به موسسات پزشکی نمی‌باشد و لذا نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می‌باشد. /ت

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها