کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

پرسش

در فرضی که کفیل کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده‌دار شده است آیا کسر بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم از حقوق و مزایای او واجد وجاهت قانونی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری که توجه به قانون اجرای احکام مدنی داده است مطابق ماده 96 قانون اخیرالذکر فقط تا یک‌چهارم یا یک‌سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود ضمنا تا زمانی‌که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است نمی‌توان به کسر یک‌چهارم یا یک‌سوم دیگر از حقوق مستخدم بابت اجرای دستورهای دیگر اخذالکفاله اقدام نمود.

نظر اکثریت

چنانچه کفیل، کفالت یک متهم را نموده باشد، در صورت عدم معرفی او، یک چهارم از حقوق و مزایای او کسر می‌گردد و چنانچه کفالت دو متهم یا بیشتر را نموده باشد. در این صورت دو تا یک‌چهارم یا بیشتر به تعداد مکفولین از حقوق وی کسر می‌شود به دلیل اینکه: 1- چنانچه فقط یک‌چهارم از حقوق کفیل کسر شود باب سوء استفاده باز می‌شود و کفیل با علم به اینکه فقط یک‌چهارم از حقوقش کسر می‌گردد، کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده‌دار می‌شود و مواد 217 و 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این صورت لغو می‌شود 2- نظم عمومی اقتضاء می‌نماید که به تعداد کفالت از متهمین یا محکومین از حقوق کفیل کسر گردد. 3- قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری متضمن اجرای این مورد است.
4- با توجه به مراتب مذکور نوبت به استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و اجرای احکام مدنی نمی‌رسد.

نظر اقلیت

در فرضی که کفیل، کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده‌دار شده است و مکفولین را معرفی ننماید تنها فقط یک‌چهارم از حقوق و مزایای او کسر می‌شود و بیش از آن وجاهت قانونی ندارد به دلیل اینکه ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرای شود رویه محاکم حقوقی هم همین است و صراحت ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری هم با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.

منبع
برچسب‌ها