نظریه مشورتی شماره 7/99/1476 مورخ 1399/10/20

تاریخ نظریه: 1399/10/20
شماره نظریه: 7/99/1476
شماره پرونده: 99-168-1476 ک

استعلام:

در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور جلب به دادرسی لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)