رای شماره 1364 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9901200 شماره دادنامه:9909970906011364 تاریخ: 18/11/99

شاکی: آقای مرتضی آقاجان فرزند محمدابراهیم

طرف شکایت: شورای شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر نرجه

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر نرجه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نقشه- صفحه 5 پرونده

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که چون طرح جامع و تفصیلی شهر نرجه بر خلاف بند 34 ماده 71 قانون شهرداری به تصوب شورای اسلامی و شهرداری نرسیده است بنابراین مغایر قانون و قابل ابطال است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 99/1200-12 مورخ 18/8/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، تهیه طرح جامع برای هر یک از شهر ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است از آنجایی که طرح جامع شهر نرجه توسط شهرداری به شورا ارائه شده و طرح توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب شوراهای شهرسازی و معماری ایران رسیده است و مصوبه دقیقا منطبق با تبصره 1 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است لذا بند 34 ماده 71 قانون مذکور قابل تعمیم و تسری به این طرح نبوده و مغایرتی با قانون استنادی ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستنداً به بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح های جامع الزاماً منوط و مشروط به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در راستای بند 34 ماده 71 قانون شهرداریها نمی‌باشد و در صورت لزوم و ضرورت شورای عالی شهرسازی و معماری مجاز به تصویب طرح جامع به صورت مستقل می‌باشد و آراء هیات عمومی و هیات تخصصی نیز موید مطلب مذکور می‌باشد. بنابراین طرح جامع شهر نرجه مغایر قانون و خارج از اختیار نیست./6

تهیه کننده گزارش:

احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای مرتضی آقاجان فرزند محمدابراهیم به طرفیت شورای شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر نرجه موضوع در جلسه مورخ 5/11/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح های جامع و تفصیلی از اختیارات آن شورا می‌باشد و عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی و شهرداران مانع از آن نیست که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح های جامع و تفصیلی نماید فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها