نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26

تاریخ نظریه: 1401/11/26
شماره نظریه: 7/1401/1156
شماره پرونده: 1401-66-1156 ع

استعلام:

در بازرسی‌های انجام شده یا در پی اعتراض مردم نسبت به آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، مشاهده می‌شود اعضای کمیسیون‌های تجدیدنظر خود را مبسوط‌الیه و واجد اختیار تام دانسته و گاه بدون دلیل قانونی یا تصریح به جهت تخفیف قانونی، رای بدوی را نقض می‌کنند.
1- آیا اعضای کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، حق نقض، تخفیف و یا تبدیل آرای کمیسیون بدوی این ماده را که در چهار چوب قانونی صادر شده و ضرایب قانونی است، دارند؟ آیا می‌توانند بدون دلیل قانونی ضرایب را تبدیل و تقلیل و تخفیف اساسی داده و یا رای را بدون دلیل توجیهی تبدیل نمایند؛ برای مثال رای را از تخریب به جریمه نقدی و یا از ضریب سه به ضریب نیم تبدیل کنند؟
2- به تخلفات اعضای کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون بدوی دارای تمامی اختیارات قانونی؛ همانند کمیسیون بدوی می‌باشد؛ بنابراین، چنانچه کمیسیون تجدید نظر، رای معترض‌عنه را واجد اشکال قانونی دانسته و یا مجازات تعیین‌شده را غیرمتناسب تشخیص دهد، در حدود مقررات قانونی حق نقض، تبدیل و یا تخفیف مجازات را خواهد داشت.
2- در قوانین و مقررات حاکم، مرجع خاص و مستقلی برای رسیدگی به تخلفات اعضای کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است و به تخلفات اعضای کمیسیون مذکور حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و در خصوص اعضای شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی می‌شود.

منبع