عنصر قانونی بزه حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عنصر قانونی بزه حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره،ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24

رای دادگاه

در خصوص اتهام ف.الف. ش.الف دایر به حمل ونگهداری باعنایت به اوراق و محتویات پرونده مستندا به بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز نامبرده را به پرداخت مبلغ 173910975 ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید.

رییس شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران- محمود ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/03

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. ش.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/05/24 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره ای به 173/910/975 ریال جزای نقدی 3 برابر ارزش کالا محکوم گردیده و دادنامه موصوف از ناحیه محکوم علیه با این ادعا که وی فقط راننده بوده و آن را حمل می کرده تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه صادره را نموده، دادگاه با بررسی محتویات پرونده هر چند که تجدیدنظرخواه در تحقیقات مقدماتی نیز اظهار داشته که کالا را فردی به نام ک.ف برای او ارسال نموده ولی نه ک.ف را معرفی و نه اقدامی برای معرفی وی نموده علیهذا دادگاه دفاع وی را غیر موجه تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

خلیل حیات مقدم - نظر ملک رئیسی

منبع
برچسب‌ها