رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 287/81

شاکی: اداره کل حقوقی شهرداری تهران

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 9 بدوی و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 21 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 70

مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/909 موضوع شکایت آقای محمد رحمانی‌مورچه‌خورتی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته شکایت از اقدامات شهرداری منطقه 12 تهران در خصوص برچیدن کیوسک مواد غذائی به شرح دادنامه شماره 1748 مورخ 1377/11/19 چنین رای صادر نموده است، به موجب تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری «در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشد با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند». بنابراین شکایت از عمل شهرداری در مورد برداشتن دکه مورد ادعای شاکی و درخواست الزام شهرداری به نصب و واگذاری دکه وارد و موجه نیست و رد می‌شود و چنانچه شاکی خود را براساس تبصره مزبور مستحق دریافت خسارتی بداند می‌تواند به شهرداری و در صورت لزوم به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراجعه کند.ب-1- شعبه 6 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/189 موضوع شکایت آقای محمد رحمانی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته شکایت از اقدام شهرداری در مورد برداشتن دکه یخ‌فروشی به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 1377/05/12 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه پروانه کسب شماره 1703 مورخ 1368/10/17 به نام شاکی صادر و بر حسب پروانه کسب مذکور مجوز فروش یخ و نوشابه در کیوسک به وی داده شده است و پروانه مذکور در سال 1368 و موخر بر قانون شهرداری (تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری) صادر شده و دارای اعتبار قانونی است و رای وحدت رویه شماره 129 مورخ 1372/07/17 هیات عمومی دیوان در مورد دکه‌هائی است که بدون مجوز احداث شده می‌باشد فلذا لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‌عنه موجه نبوده و شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری منطقه 12 تهران به استرداد دکه جمع‌آوری شده با جمیع وسائلی که ضبط گردیده و نصب آن در محل قبلی صادر می‌گردد. این رای به شرح دادنامه شماره 970 مورخ 1378/11/06 مورد تایید شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و سایر اماکن عمومی، شهرداری مکلف به برداشتن دکه‌های منصوبه قبل از تاریخ تصویب قانون گردیده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به تاریخ نصب دکه‌های مورد ادعای شاکی دادنامه شماره 1748 مورخ 1377/11/19 شعبه نهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که به شرح دادنامه شماره 742 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تایید شده است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع