ماده 1 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- فناوری دفتر کل توزیع شده: فناوری که با استفاده از روشهای اجماع بین دارندگان دفترکل، اطمینان می دهد که اطلاعات دفتر کل بین آنها به صورت کامل، همگام و تقلب ناپذیر، توزیع شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفترکل، بین دارندگان آن به روزرسانی گردد.

2- داده رقومی (دیجیتالی): موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می آورد.

3- ارزش رقومی (دیجیتالی): موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاما فرستنده آن را از دست میدهد تا گیرنده آن را به دست بیاورد.

4- رمزدارایی: نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده می‌باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیر متمرکز داخلی یا بین المللی تعیین میشود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

5- استخراج رمزدارایی: نوعی خلق رمزدارایی است که در آن، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده، به ازای اثبات انجام یک کار معین (فعالیت پردازشی) یا بر اساس دیگر رویه (پروتکل) های اجماع، مکان به روزرسانی دفتر کل آن شبکه تراکنشهای صحیح را فراهم و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج شده و کارمزدهای تعیین شده بر روی هر تراکنش را دریافت می کنند.

6- مراکز استخراج رمزدارایی عادی: شخصیت حقوقی سرمایه گذار که با اخذ مجوزها و تأمین انرژی لازم در چهارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل های آن، با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، به عملیات استخراج رمزدارایی می پردازد.

7- مراکز استخراج رمزدارایی بزرگ مقیاس: نوعی از مراکز استخراج رمزدارایی که در آن استخراج به صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا صورت می پذیرد و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی، به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود.

8- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

9- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.