تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوری در دعوای طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/03/04

پیام: در دعوای طلاق، در صورتی که دادگاه نظر داوران زوجین را نپذیرد باید در رد نظریه داوری مستدلا اظهار نظر نماید.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

دراین پرونده م. س. ق. به وکالت از ا. ع. ن. در مورخه 99/8/11 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق با توجه به بند یک شروط عقد و عسر وحرج به طرفیت ی. ک. طرح دعوی نموده واعلام کرده در مورخه 93/3/6 با خوانده ازدواج نموده و بیش از 6 ماه است.که زوج نفقه نمی دهد و محکوم شده است. و موکل را با ضرب عمدی از منزل بیرون کرده است. 1 - به موجب دادنامه مورخه 99/2/25 زوج به اتهام ضرب وجرح عمدی زوجه به پرداخت دیه و به اتهام ترک انفاق به 6 ماه حبس محکوم شده است. (ص 1 ) 2 - به موجب دادنامه مورخه 98/10/24 زوج به پرداخت نفقه زوجه و تهیه مسکن محکوم شده است. (ص 2 ) شعبه *در 99/8/21 تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان به مفاد دادخواست و ارای صادره استناد نموده و اعلام کرده مهریه یکصد سکه است.که یک عدد را موکل بذل می کند. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. زوج لایحه داده و اعلام کرده چون تمکین نمی کند مستحق نفقه نیست حاضر به طلاق نیستم داور زوج اعلام نموده ایشان قادر به ادامه زندگی با زوجه نیست. داور زوجه نیز نظریه مشابه داده است. دادگاه در 99/8/29 تشکیل جلسه داده است.گزارش پرونده نفقه مبنی بر حکم نفقه صادر و *اجراییه صادر شده است.و متعاقبا جلب گردیده اظهارداشته توان پرداخت ندارم. و مبلغی صرفا واریز و ازاد شده است. نفقه مطابق دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر ماهیانه نهصد هزار تومان تعیین شده است.ص 33 ) زوج به شرح ص 38 مورخه 99/8/26 اعلام کرده توان پرداخت نفقه را ندارد. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/8/29 با توجه به نظریه داوران بر عدم سازش وعدم توانایی در پرداخت نفقه با احراز تخلف زوج از شرط بند یک عقد به زوجه اجازه داده با وکالت بتواند خود را مطلقه نماید. اقای ی. ک. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/11/6 با توجه به پرداخت نفقه توسط زوج پس از جلب شرط محقق نبوده دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی صادر نموده است. وکیل زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 11/6 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ص. ح. ز. ی. ا. ع. به وکالت از ا. ع. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/11/6 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به رد دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا زوجه تقاضای طلاق به استناد شرط بند یک عقد و عسر و حرج داده است.لیکن دادگاه بدوی و تجدیدنظر به خواسته دوم وی (عسر وحرج) رسیدگی و توجه ننموده‌اند ثانیا اینکه دادگاه مکلف بوده مطابق ماده 2 قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مشاور تشکیل و پس از کسب نظر ایشان مبادرت به صدور رای نماید. که جریان دادرسی از این جهت نیز دارای نقص است. ثالثا اینکه داوران زوجین صراحتا از ناحیه زوجین نظر به عدم سازش داده اند و دادگاه تجدیدنظر باید در رد نظریه داوری با رد دعوی مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مستدلا اظهار نظر نماید. که مفاد دادنامه از این جهت نیز دارای نقص است.رابعا اینکه زوج مطابق احکام کیفری به اتهام ترک انفاق و ضرب و جرح زوجه (ص یک) محکوم گردیده است. از طرفی مطابق دادنامه حقوقی محکوم به پرداخت نفقه زوجه گردیده و پس از صدور حکم جلب نیز اعلام کرده توان پرداخت نفقه را ندارد. در لایحه اعتراضیه به دادنامه بدوی نیز به همین موضوع اشاره نموده است. اگر چه بعد از صدور حکم بدوی ایشان نفقه را پرداخت نموده باشد. و با فرض دادگاه تجدیدنظر شرط محقق نگردد. لیکن برای زوجه ای که باید جهت دریافت نفقه روزانه و ماهانه خود با اخذ حکم و جلب زوج بتواند نفقه دریافت کند قطعا عسر وحرج ایجاد می‌شود. و به این خواسته رسیدگی نشده است. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. /ا 400/3/12

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها