کاربری مطب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده مالکین از ملک خود به منظور طبابت، کاربری تجاری محسوب نمی شود.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شرکت تحقیقاتی و تولیدی س. به خواسته ابطال رای شماره.... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد نظر به اینکه شکات مدعی هستند در ملک خود به صورت طبابت و آزمایش مشغول به کار می‌باشند و همگی شکات پزشک هستند و به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری استفاده مالکین از ملک خود به صورت مطب تجاری محسوب نمی شود و مدرکی مبنی بر اینکه به صورت مسکونی بوده و هم اکنون به صورت اداری از آن استفاده می نمایند ارائه نشده است. لذا جهت رسیدگی دقیقتر رای معترض عنه را به استناد مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به مرجع مربوطه می‌باشد تا مرجع مذکور پس از دعوت از طرفین و اخذ اظهارات آنها اتخاذ تصمیم نماید. رای مذکور به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه دعوی شرکت در رابطه با تغییر و تبدیل کل ملک از انبار مسکونی، پارکینگ سرایداری زیر زمین به اداری مبنی بر استفاده تحقیقاتی جهت تولید داروهای ام اس ،هموفیلی و سرطانی که جزء مستثنیات تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداریها نیاز به بررسی و استعلام از مراجع مربوطه دارد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد موثری، که اساس رای تجدیدنظر خواسته را مخدوش نماید ارائه نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایری و خلاف موازین قانونی که موجبات فسخ دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید مشهود نیست، علیهذا و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمدی - شریعت فر

منبع
برچسب‌ها