ملاک صلاحیت دادگاه در صورت تعارض بین حوزه ثبتی و حوزه قضائی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ملک موضوع دعوی از نظر ثبتی در یک حوزه و از نظر قضایی در حوزه دیگر باشد؛ مناط در صلاحیت، حوزه قضایی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ح. ج. در دادخواستی به طرفیت اداره م. اثبات مالکیت خود بر 2690 مترمربع از پلاک..... و صدور رای به مستثنیات را در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و نتیجه اعتراض به ملی اعلام کردن آن قطعه زمین را خواستار شده است. شعبه --- دادگاه عمومی تهران طی قرار شماره --- - 1391/11/24 و به اعتبار این که ملک در حوزه شهرستان سوادکوه واقع است به صلاحیت دادگاه عمومی ساری - مرکز استان - از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی ساری نیز برابر قرار شماره --- - 1393/02/18 و به لحاظ این که ملک در حوزه قضایی فیروزکوه واقع شده است، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ر. خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و ساری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که حسب اعلام نظر کارشناس و اعلام اداره منابع طبیعی فیروزکوه ملک متنازع فیه از نظر ثبتی در حوزه سوادکوه و از نظر قضایی در حوزه فیروزکوه قرار گرفته است و مناط در صلاحیت همچنان که تبصره 1 ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره دارد حوزه قضایی است لذا مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون مذکور با علام صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام نظر می‌شود.

عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

غلامحسین حیدری - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها