مفهوم نقض قواعد آمره در دعوای طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه در دعوای طلاق که زوجه علیه شوهر غایب مطرح کرده است دادگاه بدون قرار ارجاع امر به داوری، دعوای را رد کند، هرچند قرار ارجاع امر به داوری از موارد قواعد آمره است اما نقض آن قاعده در این فرض، به درجه ای از اهمیت نیست که موجب سلب اعتبار از رای شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 5/7/91 خانم ک.ل. با وکالت ر.ح. دادخواستی به طرفیت آقای ر.ف. مجهول المکان تسلیم دادگستری کرج نموده که به شعبه --- دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل خواهان این است که زوجین در تاریخ 10/5/81 به عقد رسمی دائم هم با مهریه پانصد عدد سکه بهار آزادی درآمدند و بند 1 از شروط عقدنامه محقق شدو زوجه تقاضای صدور حکم طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. در جلسه مورخ 24/8/91 وکیل خواهان حاضر شد و خواسته را تکرار نمود و دلیل اثباتی را گواهان دانسته است. دادگاه قرار استماع گواهی گواهان را صادر نمود. در جلسه مورخ 7/9/91 گواهان معرفی شدند که دو نفر بودند و هر دو از قضیه اظهار بی اطلاعی کردند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 30/10/91 ادعای وکیل خواهان را بدون دلیل دانست و حکم به رد دعوی خواهان صادر کرده است. از این رای توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است. مطالب وکیل تجدیدنظرخواه علاوه بر تکرار مطالب گذشته این است که زوج در همین شعبه محکوم به پرداخت نفقه شد و نفقه را نداده است. ولی حکم یا اجراییه ارائه نداده است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 29/4/92 رای بدوی را تایید نموده است از این رای توسط وکیل زوجه فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب فرجام خواه تکرار مطالب گذشته می‌باشد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 29/4/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و اظهارات وکیل زوجه مبنی بر اینکه زوج ترک انفاق به مدت شش ماه نموده و ترک منزل نموده که هم بند 1 از شروط عقدنامه محقق شده و هم عسروحرج زوجه، نظر به اینکه گواهان اقامه شده از اینکه زوج به مدت 5 سال زندگی را ترک کرده است اظهار بی اطلاعی کردند وکیل زوجه حکمی که زوج محکوم به پرداخت نفقه شده باشد و اجراء گردیده باشد، ارائه ننموده است. تنها ایرادی که در رسیدگی ممکن است متصوّر شود عدم صدور قرار ارجاع امر به داوری است، آن هم چون حکمی علیه زوج غایب صادر نشده و عدم صدور قرار مذکور که یک مقرره آمره می‌باشد در این مورد طبق مفهوم مخالف بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی تواند رای را از اعتبار بیندازد. علی هذا رای فرجام خواسته خالی از ایراد تشخیص و ابرام می‌گردد.

مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

الهی - ربّانی نژاد

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها