فرجام خواهی در موعد تجدید نظرخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فرجام خواهی در موعد تجدیدنظر خواهی و قبل از انقضای آن، تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/09/18 خانم م. م. دادخواستی علیه همسرش و. ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش براساس نقض شروط عقدنامه در جهت ترک انفاق به دادگستری اراک تقدیم می کند که به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع می‌گردد اولین جلسه رسیدگی در تاریخ 1393/10/15 با حضور وکیل خواهان و خود خوانده تشکیل می‌شود وکیل خواهان با ارائه تصویر محکومیت زوج در رابطه با ترک انفاق تقاضای طلاق موکلش از طریق وکالت ناشی از شرط می‌نماید. زوج اظهار می‌دارد قبول دارم که همسرم به خانه پدرش رفته و من قصد دادن دادخواست تمکین بودم ولی دستم خالی بود قبول دارم که در رابطه با نفقه محکوم شده ام. ض م. ً وکیل خواهان اعلام می‌دارد آمادگی جهت بذل سی عدد سکه در ازای طلاق می‌باشد. زوجه در این لحظه حاضر شده است و اظهار می‌دارد حامله نمی‌باشد و یک سال و نیم است که جدا زندگی می کنیم و فرزند مشترک نداریم. جهیزیه را هم دریافت کرده ام و در این پرونده ادعای مالی ندارم. 30 عدد سکه را نیز در قبال طلاق بذل می کنم. در این جلسه دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر می‌نماید. آقای و. ز. به عنوان داور زوج و ع. م. به عنوان داور زوجه تعیین می‌شوند و در تاریخ 1393/10/11 جداگانه اعلام نظر می نمایند و سرانجام دادگاه در تاریخ 1393/10/29 با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- مبادرت به صدور رای به شرح زیر می‌نماید:درخصوص دعوی خانم م. م. با وکالت م. ط. و الف. ج. وکلای رسمی به طرفیت آقای و. ز. به خواسته طلاق با استیذان اعمال وکالت مندرج در نکاحنامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن به وکالت از خوانده به لحاظ تحقق شروط ضمن العقد (بند 1 از شرایط نکاحنامه) با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله تصویر رونوشت نکاحنامه شماره.... 9 صادره از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره....حوزه ثبتی اراک وجود علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز است. وکیل خواهان در جلسه حضور دارد اظهار داشته که خوانده همسر دائمی و شرعی موکل می‌باشد و از تاریخ شهریور ماه سال 1392 زوجه را بلاتکلیف رها کرده و هیچگونه نفقه ای پرداخت نکرده و در این خصوص دادنامه های متعدد صادر گردیده و علی رغم صدور اجراییه، خوانده جهت پرداخت نفقه اقدامی ننموده. خوانده در جلسه حضور دارد اظهار می‌دارد که قبول دارم نفقه پرداخت نکردم و مدت یک سال و نیم همسرم جدا زندگی می کند و تقاضای تمکین ندادم و قصد طلاق و جدایی ندارم. از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد صلح و سازش بین آنها و انصراف خواهان از خواسته موثر واقع نگردیده است و ملاحظه دادنامه های قطعی 9209978611701146 و 9309978611700616 صادره از این شعبه که خوانده محکوم به پرداخت نفقه گردیده و هیچگونه نفقه ای پرداخت ننموده که در مجموع با عنایت به مواد 1321 ، 1324 قانون مدنی صرف نظر عسر و حرج خواهان با عنایت به مواد 1321 ، 1324 قانون مدنی و مجموع محتویات پرونده و اظهارات زوجین حاکی از صحت ادعا و وجود عسر و حرج زوجه و مهیا بودن شرایط استیذان و تحقق اعمال وکالت طلاق زوجه از زوج موضوع ردیف یک بند « ب » شرایط ضمن عقد مندرج در سند رسمی شماره.... جهت اجرای صیغه طلاق برای دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد مواد 234 ، 237 ، 1119 و 1130 قانون مدنی، ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 به خواهان اجازه می دهد، به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به اینکه زوجه 30 عدد سکه بهارآزادی از مهریه خویش را در قبال طلاق به شوهرش بذل نموده و طلاق خلع را انتخاب کرده و نسبت به مابقی حقوق جداگانه اقدام خواهد نمود و به وکالت از زوج قبول مابذل نمود و پس از اجراء صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از زوج امضا نماید فرزند مشترک ندارند. جهیزیه در تصرف زوجه است. طلاق مزبور خلع است و عده آن از تاریخ وقوع طلاق 3 طهر است. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد 1134 ، 1135 ، 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفترخانه رسمی ثبت طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و پس از آن در مهلت مقرر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.رای به طرفین ابلاغ می‌شود ولی هیچکدام اقدام به تجدیدنظر خواهی نمی نمایند. لکن زوج که دادنامه بدوی در تاریخ 1393/11/12 به وی ابلاغ شده است در تاریخ 1393/12/02 اقدام به فرجام خواهی می‌نماید که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. حسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته با توجه به محتویات پرونده مورد استدعاست. درخصوص دادنامه شماره --- تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد

رای شعبه دیوان عالی کشور

از آنجا که فرجامخواهی زوج در موعد بیست روزه پس از ابلاغ بوده است و هنوز فرجه قانونی وی برای تجدیدنظر خواهی منتفی نگردیده. در وضعیت فعلی پرونده قابل طرح به عنوان فرجام خواهی نمی‌باشد. لذا لایحه اعتراضیه وی به عنوان تجدیدنظرخواهی تلقی می‌شود و پرونده به دادگستری اراک اعاده می‌شود تا جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به احد از شعب تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع می‌شود. تا در صورتی که دادنامه صادره مورد فرجام خواهی قرار گرفته و به دیوان ارسال شد نسبت به تقاضا اقدام خواهد شد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

علی رازینی - عبدالعلی ناصح

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها