رای شماره 55 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9803271 شماره دادنامه: 9909970906010055 تاریخ: 27/2/99

شاکی: آقای داود نوبخت فرزند حسین

طرف شکایت: سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پهنه 1 و پهنه 2 بند (ج) تفکیک اراضی در بافت موجود طرح جامع شهر خمین مصوب سال 1389

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی به خواسته ابطال قسمت پهنه 1 و پهنه 2 بند (ج) تفکیک اراضی در بافت موجود طرح جامع شهر خمین مصوب سال 1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ج- تفکیک اراضی در بافت موجود

پهنه یک: حداقل مساحت تفکیک هر قطعه زمین مستحدثی که در این پهنه واقع است 180 متر مربع می‌باشد.

پهنه دو: حداقل مساحت تفکیک هر قطعه زمین مستحدثی که در این پهنه واقع است 150 متر مربع می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی اجمالاً در دادخواست خود توضیح داده است که محدودیت ساخت و ساز برای پهنه های 1 و 2 به مساحت کمتر از 150 متر مربع و 180 متر مربع با توجه به وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان و هزینه ساخت مسکن و مصالح ساختمانی خلاف اصل 31 قانون اساسی و داشتن مسکن متناسب با نیاز به خصوص برای روستائیان و کارگران می‌باشد و درخواست ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی نداده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه مطابق بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح جامع شهر عبارت از طرح پهنه بندی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و.... می‌باشد و مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های جامع شهر از اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد بنابراین طرح مذکور مطابق مقررات و در حدود اختیار به تصویب رسیده است و مغایر با اصل 31 قانون اساسی نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای داود نوبخت فرزند حسین به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی به خواسته ابطال قسمت پهنه 1 و پهنه 2 بند (ج) تفکیک اراضی در بافت موجود طرح جامع شهر خمین مصوب سال 1389 موضوع در جلسه مورخ 14/2/99 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه مطابق بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح جامع شهر عبارت از طرح پهنه بندی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و.... می‌باشد و مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های جامع شهر از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد بنابراین پهنه های 1 و 2 بند (ج) طرح جامع خمین شهر مصوب سال 1389 برابر مقررات قانونی به تصویب رسیده و خارج از اختیار نمی‌باشد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها