تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصمیم دادگاه در خصوص دستور فروش ملک مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اقای ص. ا س. فرزند الف. به طرفیت خوانده اقای ن.الف. د. فرزند الف. به خواسته دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 16815 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی ؛با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان وکپی مصدق سند مالکیت وگواهی تصمیم واحد ثبتی به شماره 23362 مورخ 94/8/24 ثبت جنوب شرق تهران مبنی بر عدم قابلیت افراز که طرفین دعوی را مالک مشاعی ملک موصوف معرفی کرده وکارشناسان اداره ثبت اعلام داشته اند ملک معنونه غیر قابل افراز ونظریه مذکور به طرفین دعوی ابلاغ شده است واعتراضی صورت نگرفته است وپاسخ استعلام واصله از ثبت مربوطه به شماره 35196 مورخ 94/11/28 علی هذا دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص وبه استناد ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب سال 57 دستور فروش ملک موصوف توسط اجرای احکام مدنی با کارشناسی رسمی به نرخ روز واز طریق مزایده وتقسیم حاصل فروش (وجوه مذکور)بین طرفین به میزان سهم مالکین رسمی هرکدام صادر واعلام میدارد دستور صادره حضوری وقطعی است.در خصوص مطالبه خسارات دادرسی ؛نظر به اینکه خواهان به شرح اختیار مندرج در وکالتنامه دادخواست خودرا مسترد نمودندبه استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام مینماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدرضا قاسمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف. د. به طرفیت آقای ص. س. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/11/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور دستور فروش یکباب مغازه مشاعی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع دربخش --- تهران می‌باشد نظر به اینکه براساس استعلام ثبتی ملک مذکور غیر قابل افراز اعلام شده و صدور دستور فروش ملک مشاعی نیزغیر قابل تجدیدنظرمی باشد چرا که تجدیدنظر در خصوص صدوراحکام یا قرارهایی است که قابل تجدیدنظر اعلام شده می‌باشد بنابراین مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

منبع
برچسب‌ها