فرار متهم حین تحقیقات مقدماتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا

موضوع

فرار متهم حین تحقیقات مقدماتی

پرسش

متهم در زمان انجام تحقیقات در دادسرا از دست مامورین متواری می‌شود، اگر موضوع اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، مشمول ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی غیابی می‌شود یا خیر؟ اگر خود متهم در پرونده آدرس خود را اعلام کرده باشد، آیا احضار از طریق نشر آگهی لازم است؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فسا استان فارس، مورد تائید است. ضمناً متذکر می‌گردد که نشر آگهی در خصوص ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، زمانی است که محل اقامت متهم معلوم نیست که بتوان احضاریه را به وی ابلاغ نمود؛ ولی چون در فرض استعلام، محل اقامت متهم معلوم ذکر شده، بنابراین، لزومی به نشر آگهی نیست و ابلاغ احضاریه به نشانی متهم کافی است.

نظر اکثریت

در جرایمی که دارای جنبه حق اللهی نمی‌باشد، در فرضی که رسیدگی غیابی ممکن باشد با در نظر داشتن شرایط ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که به هیچ عنوان دسترسی به متهم ممکن نباشد و یا آدرسی از وی وجود نداشته باشد، می بایست از طریق نشرآگهی احضار شود. در متن تبصره 1 ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده در رسیدگی غیابی می بایست از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر شود و حال اگر متهم در مرحله تحقیقات دادسرا متواری شود و موضوع اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد می بایست تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری رعایت گردد؛ زیرا این تبصره بیان داشته: در هر مورد که دادگاه بخواهد به طور غیابی رسیدگی کند، باید از قبل، قرار رسیدگی غیابی صادر و چون در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات ها نیز کیفری یک شدید تر می‌باشد، لذا قانونگذار نیز تشریفات سخت تری در نظر گرفته است.

نظر اقلیت

اگرچه می بایست بر طبق تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رسیدگی غیابی صادر نمود؛ اما در صورتی که در زمان تحقیقات دادسرا آدرس توسط متهم اعلام شده باشد و ابلاغ به آن غیر ممکن باشد، نیاز به انتشار اگهی نیست.

منبع
برچسب‌ها