رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9800124 شماره دادنامه: 9909970906010773 تاریخ: 14/5/99

شاکی: محمدعلی رضایی صدرآبادی فرزند حبیب اله

طرف شکایت: شهرداری یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور دریافت وجوهی تحت عنوان عوارض 5% آموزش و پرورش

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری شهر یزد مبالغی را تحت عنوان 5% آموزش و پرورش از شهروندان دریافت می‌نماید که این امر مغایر با اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب بند دوم از ماده 68 قانون شهرداری سه درصد از درآمدهای مستمر شهرداری به سهم آموزش و پرورش اختصاص داد شده است. علاوه بر آن در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی مقنن در بند سوم از ماده 13 قانون یادشده که در مقام احصای منابع مالی شوراهای مناطق آموزش و پرورش بوده است به سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از درآمد شهرداری ها تصریح شده است. لذا عوارض مورد اعتراض شاکی دارای مبنای قانونی بوده و رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستان ها و مناطق کشور تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری دریافت می کنند و همچنین بر اساس ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مذکور شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند 3 ماده 13 قانون را تا حداکثر پنج درصد تعیین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌نماید. بنابراین اخذ عوارض 5% آموزش و پرورش توسط شهرداری یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها