لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/29

رای دادگاه

در واژگان پیش روی حکایت دو دعوی اصلی و متقابل به چشم می خورد بدین شرح که بدوا تقاضای تقسیم ترکه مرحوم ع. ن.گ. گردیده که خواهان‌ها ن.، م.ح. و م. ن.گ. و الف. گنجی به طرفیت خواندگان ح.، الف.، ز.، ز. ن.گ. و ح. س. باغبان و ش. گنجی تنظیم شده و بدین قلم به رقم توضیح درآمده که اینجانبان خواهان‌ها و خواندگان ورثه مرحوم ع. ن.گ. می باشیم. خواندگان حاضر به تقسیم ماترک آن مرحوم نمی‌باشند در مقابل آقای غ. م.ف. متقبّل امر وکالت خواهان آقای الف. ن.گ. گردیده و نامبردگان مزبور را طرف دعوی قرار داده و الزام آنان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی تحت پلاک ثبتی --- بخش ورامین قریه مامازند جزء بهنام پازوکی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 51 ، 000 ، 000 ریال را خواستار گردیده و مخلص توضیح را بدین شرح به مسلخ دادخواست کشانده که مرحوم ع. ن.گ. مورث خواندگان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1385/06/08 سه دانگ مشاع از اعیانی یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم مشتمل بر 11 باب مغازه از پلاک اعلامی را به بیع قطعی به موکل منتقل نموده و ثمن معامله به موجب چکهای مندرج در مبایعه نامه تحویل و تحوّل شده و وکالتنامه ای نیز در این راستا تنظیم گردیده است. لکن با فوت آن مرحوم انتقال سند معوق مانده و ورثه وی نیز از این تکلیف امتناع می ورزند عمده مدافعات آقای م. ن.ع. که پذیرای وکالت خواهان‌های اصلی شده ایراد و ادعای جعل سند انتقال بوده که این امر با جلب نظر کارشناس و احراز صحت و اصالت اسناد ارائه شده وارد نبوده و دادگاه انتقال را صحیح می داند و با انتفاء این مقدار از ماترک، تقسیم ترکه قابل پذیرش می‌باشد لکن مجددا جلب نظرکارشناس از نظردادگاه در خصوص نحوه تقسیم ضروری بوده که دستمزد تعیینی پرداخت نگردیده است حالیه و با عنایت به مراتب فوق در خصوص تقسیم ماترک به لحاظ اینکه جلب نظر کارشناس ضروری بوده و دستمزد آن تودیع نگردیده و بدون جلب نظرکارشناس ورود به ماهیت میسور نمی‌باشد لذا مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی متقابل با احراز عقد بیع، و احراز صحت و لزوم و اصالت قرارداد و اینکه طرفین (و یا قائم مقامان آنان) علاوه بر مصرّحات قراردادی، به ملزومات متعارف و ارتکازی نیز مکلف می‌باشند و در اموال غیر منقول که اتم و اکمل انتقال به نحو تنظیم سند رسمی می‌باشد نیز از وظایف مالک رسمی می‌باشد (فروشنده) به وظیفه موظف و مکلف می‌باشد پاسخ استعلام از مرجع اوقاف حکایت از مالکیت مشاعی مورث (مرحوم ع. گنجی) دارد. بر این بنیاد دادگاه دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک --- بخش ورامین قریه مامازند جزء بهنام پازوکی و پرداخت مبلغ 3 ، 366 ، 000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان (آقای الف. ن.گ.) صادر و اعلام می‌دارد شایان توجه اینکه هزینه پذیرفته و حقوق اوقاف بر عهده الف. ن.گ. می‌باشد آراء صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ع. به وکالت از آقایان ن. - م.ح. - الف. - م. همگی با نام خانوادگی ن.گ. به طرفیت آقایان و خانمها الف. - ح. - الف. - ز. و ز. و ش. همگی ن.گ. و ح. س.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 93/10/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن در مورد دعوی آقای الف. ن.گ. مبنی بر انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ اعیانی پلاک ثبتی --- بخش ورامین به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است. متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده، تجدیدنظرخواهان در فرجه قانونی اعتراض خود را به شرح دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی اعلام داشته اند و دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواهان به طرفیت ح. و الف. و ز. و ز. همگی ن.گ. را وارد نمی داند، چراکه شخص منتفع از دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفا آقای الف. ن.گ. بوده و به عبارت دیگر تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی سه دانگ اعیانی پلاک ثبتی مذکور در حق نامبرده اخیر محکوم شده اند. بنابراین تجدیدنظرخواهی متوجه آنان نبوده، مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود و اما نسبت به آقای الف. ن.گ.، از آنجا که به دلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پاکدشت اعیانی شش دانگ یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم به مساحت 805 متر مربع که روی هم رفته دارای یازده باب می‌باشد به شماره 11 فرعی از --- اصلی واقع در مامازند بخش بهنام پازوکی که عرصه آن وقف دبیرستان دخترانه و آموزشگاه حرفه ای پسران به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه پاکدشت می‌باشد و به موجب سند اجاره شماره 87871 مورخ 60/5/4 دفترخانه 52 تهران به نام آقایان ع. گ. فرزند نورمحمد و قاسم داودی فرزند حاجی هریک نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ ثبت و سند مالکیت صادر شده است. بنابراین با موقوفه بودن عرصه پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از اداره ثبت، هر چند به موجب مدرک مستند دعوی خواهان بدوی (الف. ن.گ.)، نامبرده اقدام به خرید سه دانگ مشاع اعیانی پلاک ثبتی از مرحوم آقای ع. گ. مورث تجدیدنظرخواهان کرده است لاکن طرح دعوی به کیفیت حاضر که لازمه انتقال اعیانی به جهت موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) می‌باشد، قابلیت استماع نداشته، با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع
برچسب‌ها