شماره پرونده ۱۹۸۶ - ۷۶ - ۹۲
سوال
نظربه اینک-ه مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض شرط صحت وقوع عقد هبه است، در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می­ کند و دلیل قبض به شمار می‌آید.؟
نظریه شماره ۵۶/۹۳/۷ - ۲۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود، زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو این که اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.