ماده 34 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
1- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور
2- رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5 - وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
6 - دادستان کل کشور
7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
8 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
9- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
10- رئیس اتاق تعاون ایران
11- رئیس اتاق اصناف ایران
12- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال
13- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
15- رئیس شورای رقابت
تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهایی که وزرا و روسای آنها عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.
تبصره 3- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط می‌رسد، ایجاد کند.
تبصره 4- مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسئولان ردیفهای (1) تا (5) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می‌گردد.