ماده 147 قانون استخدام کشوری

آئین‌نامه های اجرائی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.