حدود صلاحیت هیات داوران موضوع قانون پیش فروش ساختمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صلاحیت هیات داوران موضوع قانون پیش فروش ساختمان؛ درمقام اختلاف در تاویل و تفسیر قرارداد است؛ بنابراین شامل رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. پ. در دادخواستی به طرفیت آقای ع. ح. خسارت ناشی از تحویل آپارتمان موضوع قرارداد فیمابین را خواستارشده است شعبه --- دادگاه عمومی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 1393/12/12 رسیدگی به موضوع را درصلاحیت هیات داوران موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان دانسته با نفی صلاحیت ازخود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است.متن قراردادگاه درهنگام شورقرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای م. خسروی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه به اعتبار صلاحیت هیات داوران موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان به شرحی که در قرار شماره --- - 1393/12/12 آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به این که موجودیت بالقوه داوران مذکور درآن ماده به نحوی که از قانون برمی آید صلاحیت بالفعل در رسیدگی را برنمی تابد تا بتوان به شایستگی آن قرارصادرکرد و آگهی ابلاغ به داوری درمقام اختلاف در تاویل و تفسیر قرارداد وجاهت دارد نه درمانحن فیه، مستندا به مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ونظربه تبصره ذیل ماده 27 همان قانون با نقض قراردادگاه پرونده را برای امعان نظر قانون به شعبه صادرکننده آن اعاده می دهد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها