نظریه مشورتی شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11

تاریخ نظریه: 1401/04/11
شماره نظریه: 7/1401/109
شماره پرونده: 1401-168-109 ک

استعلام:

چنانچه دو نفر متهم به مشارکت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان ناشناخته بوده و وفق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده تحقیقی وی در دادسرا مفتوح بماند؛ اما در مورد دیگر متهم، پرونده با صدور کیفرخواست نزد دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز حکم بر محکومیت صادر کند و پس از مدتی متهم دوم نیز شناسایی شود و در مورد او نیز کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه کیفری ارجاع شود، با توجه به مختومه بودن پرونده شریک دیگر، آیا دادگاه مرجوع‌الیه باید در اجرای ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به شعبه‌ای که قبلاً به اتهام شریک دیگر رسیدگی کرده است، ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ضرورت رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان جرم در مرجع قضایی (واحد) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، ناظر به جایی است که پرونده‌ در خصوص متهمان در جریان رسیدگی باشد؛ بنابراین در فرض سوال که رسیدگی به اتهام یکی از شرکای جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأی پرونده مختومه شده است با لحاظ این که شعب مختلف دادگاه در یک حوزه قضایی، واحد محسوب می‌شوند، الزام قانونی جهت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می‌کند به شعبه‌ای که قبلاً به اتهام یکی از شرکای جرم رسیدگی کرده است نمی‌باشد و باید به رسیدگی خود ادامه دهد؛ هرچند اصلح آن است که پرونده امر به شعبه‌ای ارجاع شود که دارای سبق رسیدگی است.

منبع