ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور

اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌ های دولت بتصویب مجلس ‌شورای اسلامی میرسد.