رای شماره 716 مورخ 1382/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/12/17

شماره دادنامه: 716

کلاسه پرونده:82/975

شاکی: آقای ولی درافشان

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اجرای تصویب‌نامه شماره 30629/ت25802ه- مورخ 10/10/81 هیات وزیران و توافق نامه بین وزراء راه و ترابری و جهاد کشاورزی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار اجرای تصویب‌نامه شماره 30629/ت25802ه- مورخ 10/10/81 هیات وزیران و توافقنامه وزراء راه و ترابری و جهاد کشاورزی شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طرح شکایت به خواسته اجرای مصوبه هیات وزیران و توافق نامه تنظیم شده بین اعضاء قوه مجریه از جمله وزراء راه و جهاد کشاورزی با عنایت به موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان به شرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.

مقدسی‌فرد- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع