مرجع رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیات نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. ر.ز. دردادخواستی به طرفیت شهرداری... واداره.... آن شهرستان ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک... اصلی بخش... سبزوار را خواستارشده وبه اشتباه پیش آمده درجریان عملیات اشاره کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار با صدوردستورموقت برمنع عملیات ساختمان ونقل وانتقال درپلاک به موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/31 به رد دعوا حکم داده است که مورد تجدید نظرخواهی واقع شده وشعبه --- دادگاه تجدید نظرخراسان برابر دادنامه شماره --- - 1393/12/07 با نقض رای دادگاه بدوی موضوع متنازع فیه را درصلاحیت هیات نظارت ثبت مستقر درمرکز استان تشخیص داده وبا نفی صلاحیت ازمراجع قضایی پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قرار دادگاه درهنگام شورقرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظراستان خراسان رضوی به اعتبارصلاحیت هیات نظارت ثبت مستقردرمشهد به شرحی که درقرارشماره 01269 - 1393/12/07 آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مودای خواسته خواهان ومقررات ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک صائب است، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی به تایید وتنفیذ قرارموصوف اعلام نظرمی شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها