اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض ثالث منوط به صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته است در حالی که "قرار تامین خواسته " اصولا دعوا محسوب نمی شود و صرفا یک اقدام تامینی در مورد توقیف اموال است؛ بنابراین اعتراض ثالث در مورد قرار تامین خواسته مصداق ندارد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم الف. ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/9/13 شعبه هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر مبنی بر صدور حکم به قبول اعتراض ثالث به شرح متن رای، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است؛ زیرا اولا خواهان معترض ثالث درخواست و اعتراض خود را نسبت به قرار تامین خواسته شماره 01434 مورخه 93/6/31 قرار داده در صورتی‌که موضوع معترض ثالث بر اساس ماده 417 قانون آ.د.م منوط به طرح دعوی و صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته‌ای است که معترض ثالث خود را متضرر از آن حکم می‌داند، در صورتی‌که قرار تامین خواسته اصولا دعوا محسوب نمی‌شود و بلکه یک اقدام تامینی در مورد توقیف اموال است، لذا معترض ثالث مطابق ماده 417 قانون آ.د.م در مورد قرار تامین خواسته مصداق ندارد و ثانیا دادگاه بدوی قبلا در مورد ماهیت موضوع استرداد جهیزیه بر اساس رای شماره --- مورخه 93/5/19 حکم به محکومیت آقای م.ف. و در حق خانم الف. ج. صادر نموده است، لذا معترض ثالث اگر خود را در راستای حکم مذکور بر اساس ماده 417 قانون آ.د.م متضرر می‌داند می‌بایست نسبت به حکم مذکور ( 0972 مورخه 93/5/19 ) دادخواست می‌داد و حقوق خود را از طریق مذکور استیفاء می‌نمودند نه اعتراض به قرار تامین خواسته ثالثا دادگاه بدوی بدون توجه به حکم ماهوی استرداد جهیزیه به شماره 0972 مورخه 93/5/19 نسبت به همان موضوع خواسته مبادرت به قبول دادخواست معترض ثالث کرده و حکم به احراز مالکیت معترض ثالث و حکم به تحویل عینی موضوع محکومیت استرداد جهیزیه در رای فوق الاشاره کرده است به عبارت بهتر قبل از آن که تکلیف رای شماره --- مورخه 93/5/19 مبنی بر استرداد جهیزیه از نظر نقض یا ابرام اظهارنظر شود مبادرت به صدور رای معارض نموده است. این دادگاه با عنایت به‌ مراتب مذکور رای صادره دادگاه بدوی را از جهات فوق واجد اشکال دانسته و مخدوش می‌داند به استناد ماده 358 قانون آ.د.م آن را نقض کرده و قرار عدم استماع دعوی معترض ثالث را صادر می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

منبع
برچسب‌ها