نظریه مشورتی شماره 7/98/83 مورخ 1398/04/09

تاریخ نظریه: 1398/04/09
شماره نظریه: 7/98/83
شماره پرونده: 98-168-83 ک

استعلام:

ایا دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض واخواهی اختیار تشدید مجازات معین را در دادنامه غیابی را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)