ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (47 مورد)

نشست های قضایی (17 مورد)