قابلیت استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج مطابق لیست جهیزیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/20
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

قابلیت استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج مطابق لیست جهیزیه

پرسش

آیا اقلام خریداری شده توسط زوج که جزء لیست جهیزیه بوده و به امضای وی نیز رسیده است، قابل استرداد است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اقلام خریداری شده زوج که در لیست جهیزیه زوجه یا به موجب قرارداد دیگری جزء هدایای وی به زوجه محسوب شده و ذیل آن نیز به امضاء ایشان رسیده به صرف این که زوج خریداری کرده و قبلاً در مالکیت وی بوده، قابلیت استرداد ندارد و از سویی مانع از صدور حکم به استرداد آن اموال به عنوان بخشی از جهیزیه به زوجه نمی‌باشد، چه این زوج است که با طرح دعوی علیحده یا در مقام دفاع با توجه به مالکیت سابق خود و دلایل و مدارکی که دارد، باید مدعی موهوبه غیر معوض بودن آن اقلام یا رجوع به آن ها و... شده و استحقاق خود را به اثبات برساند. ضمناً اگر آن اموال به عنوان شیربهاء (در قالب هبه معوض، جعاله یا شرط نکاح و...) به زوجه یا خانواده وی تملیک گردیده باشد، امکان رجوع زوج به آن اموال وجود ندارد.

نظر اتفاقی

اولاً: اقلام خریداری شده توسط زوج که به امضاء وی نیز رسیده است در رسیدگی و تحقیقات معموله از طرفین، اذعان و اقرار داشته باشند یا مدرکی ارائه گردد که دالّ بر شیربهاء بودن اقلام مزبور بوده است از لیست جهیزیه مستثنی بوده و قابل استرداد نبوده چون متعلق حق زوج بوده و دراین خصوص حکم بر بی حقی زوجه صادر خواهد شد.
ثانیاً: اقلام خریداری شده توسط زوج در صورتی که به عنوان شیربهاء نبوده در قالب هبه قابل بررسی و رسیدگی است و با تحقق شرایط مقرر در ماده 803 قانون مدنی عمل و اقدام خواهد شد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها