نظریه مشورتی شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11

تاریخ نظریه: 1401/05/11
شماره نظریه: 7/1400/1574
شماره پرونده: 1400-53-1574 ک

استعلام:

در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن‌که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می‌کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی.
2- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 پیش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می‌باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می‌باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می‌شود.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها