مرجع رسیدگی به دعاوی پیش فروش آپارتمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در اختلافات مربوط به پیش فروش آپارتمان، هیات داوران قبل از ارجاع اختلاف به دادگاه می‌تواند مداخله کند؛ بنابراین در صورت مراجعه به دادگاه، مرجع اخیر الذکر صالح به رسیدگی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقایان م. و غ. م. در دادخواستی به طرفیت آقای م. الف. رفع مزاحمت خوانده بر پایه رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را خواستارشده اند. شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 93/11/29 رسیدگی به موضوع را درصلاحیت هیات داوران موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان دانسته بانفی صلاحیت از خود پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قراردادگاه درهنگام شورقرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ا ز قرائت گزارش آقای م. رضا خسروی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه به اعتبارصلاحیت هیات داوران موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان به شرحی که درقرارصادرشده از سوی مرجع قضایی مذکور بازتاب یافته است، با عنایت به این که هیات مذکور درماده مستند، شخصیت بالقوه ای است که می‌تواند پیش ازرجوع به دادگاه درقضیه متنازع فیه مداخله کند علی هذا مقتضی است برپایه مبحث داوری اتخاذ تصمیم قانونی ازسوی دادگاه صورت گیرد در نتیجه با نقض قرارموصوف پرونده را برای امعان نظر به دادگاه صادرکننده آن اعاده می دهد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها